Αποφάσεις

Απόφαση 49/2021 Δημάρχου
Τροποποίηση-συμπλήρωση της με αρ. 191/2019 (ορθή επανάληψη)απόφασης Δημάρχου Δήμου Σύρου – Ερμούπολης
Απόφαση 31/2021 της Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού και κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την επαφή με τον κόσμο του Μάρκου Βαμβακάρη»
Απόφαση 30/2021 της Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ
Απόφαση 29/2021 της Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση ή μη του σχεδίου «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου»
Απόφαση 28/2021 της Οικονομικής Επιτροπής
Αποδοχή χρηματοδότησης από την ένταξη πρότασης στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020»
Απόφαση 27/2021 της Οικονομικής Επιτροπής
Αποδοχή χρηματοδότησης από την ένταξη πράξης στην Υποδράση 19.2.4.5 του υποέργου 19.2 «Υλοποίηση δράσεων της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020»
Απόφαση 26/2021 της Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση ή μη πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Επισκευή-συντήρηση υποδομών Δημοτικού Κοιμητηρίου Ερμούπολης»
Απόφαση 25/2021 της Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση ή μη Ο.Π.Δ. Δήμου Σύρου-Ερμούπολης έτους 2021
Απόφαση 24/2021 της Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικ. Έτους 2019 Λιμενικού Ταμείου Σύρου
  • Kατηγορίες