Διαγωνισμοί

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016 για τις υπηρεσίες ”Συλλογής – Αποκομιδής Ανακυκλώσιμων Υλικών”
Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς  φορείς να υποβάλουν προσφορά για τις υπηρεσίες με τίτλο «Συλλογή – Αποκομιδή Ανακυκλώσιμων Υλικών», για τις οποίες δεν υποβλήθηκε προσφορά στα πλαίσια του υπ’ αριθ. πρωτ. 24528/30-12-2020 (20PROC007960015) συνοπτικού διαγωνισμού που προηγήθηκε, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 […]
Διακήρυξη “Βελτίωση και αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων”
Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Βελτίωση και αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων”. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 74.400,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).
Διακήρυξη «Υπηρεσίες συλλογής – αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών»
Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες Συλλογής – Αποκομιδής Ανακυκλώσιμων Υλικών, για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 67.952,00€ (εξήντα επτά χιλιάδων, εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο: «Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Λυκείου Ελληνίδων Σύρου -Δημιουργία εποπτικού υλικού, διαχείριση συλλογής και εγκατάσταση έκθεσης»
Διακήρυξη για το έργο: «Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Λυκείου Ελληνίδων Σύρου -Δημιουργία εποπτικού υλικού, διαχείριση συλλογής και εγκατάσταση έκθεσης»
Διακήρυξη “Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για το Προσωπικό του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης Έτους 2020”
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020», προϋπολογισμού 83.804,81€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
Διακήρυξη “Επισκευή και συντήρηση υποδομών Δημοτικού Κοιμητηρίου Ερμούπολης”
Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Επισκευή και συντήρηση υποδομών Δημοτικού Κοιμητηρίου Ερμούπολης”, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).
Διακήρυξη ”Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για το Θέατρο Απόλλων και ψυκτικής μονάδας για το Ενυδρείο Κινίου”
Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων στο Θέατρο Απόλλων και ψυκτικής μονάδας στο Ενυδρείο Κινίου, για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 67.580,00€ (εξήντα επτά χιλιάδων, πεντακοσίων ογδόντα ευρώ) […]
Διακήρυξη: «Ενίσχυση φέροντα οργανισμού Α’ κλειστής αίθουσας Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου – Ερμούπολης»
Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ενίσχυση φέροντα οργανισμού Α’ κλειστής αίθουσας Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου – Ερμούπολης» CPV: 45212000, συνολικού προϋπολογισμού 545.000,00€
Διακήρυξη: «Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για το έργο συντήρησης και αποκατάστασης 4 διατηρητέων ταφικών μνημείων στο Κοιμητήριο Αγ. Γεωργίου της Ερμούπολης Σύρου»
Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διακηρύσσει ανοικτή συνοπτική διαδικασία με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνική και οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:«Υποέργο 1: Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για το έργο συντήρησης καιαποκατάστασης 4 διατηρητέων ταφικών μνημείων στο Κοιμητήριο Αγ. Γεωργίου τηςΕρμούπολης Σύρου» Εκτιμώμενης αξίας […]
  • Kατηγορίες