Διαγωνισμοί

Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου : «Ανακατασκευή οδικού τμήματος περιοχής Βούρλη στην Ερμούπολη»
Ο Δήμος  Σύρου  – Ερμούπολης  διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για  την   εκτέλεση   του   έργου   :  «Ανακατασκευή  οδικού  τμήματος  περιοχής  Βούρλη  στην Ερμούπολη» συνολικού προϋπολογισμού 330.000,00€ με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95  Ν.4412/16). Ο διαγωνισμός θα  διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ  την 10/5/2021  και ώρα […]
Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ»,με εκτιμώμενη αξία : 68.548,38€ Ευρώ χωρίς ΦΠΑ
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών του Δήμου Σύρου Ερμούπολης κατά τους μήνες ΙΟΥΝΙΟ – ΙΟΥΛΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ για το έτος 2021, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις με το 2131.16/2682/30/10/2020, Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής για τον καθορισμό και χαρακτηρισμό των πολυσύχναστων παραλιακών χώρων της νήσου Σύρου λαμβάνοντας υπόψη […]
Συνοπτικός Διαγωνισμός Ανάδειξης Αναδόχου Υλοποίησης Παραδοτέων του Έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ KAI ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης διακηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό Ανάδειξης Αναδόχου Υλοποίησης Παραδοτέων του Έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ KAI ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού 73.160,00€ (εβδομήντα τριών χιλιάδων, εκατόν εξήντα ευρώ) […]
Προμήθεια ειδών τροφίμων (αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου)
Ο Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών τροφίμων (αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης για  διάστημα δύο ετών  ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.281,68 ευρώ (σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακόσιων […]
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης και των Νομικών Προσώπων του για διάστημα δύο ετών
Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης και των Νομικών Προσώπων του για  διάστημα δύο ετών  ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.506,71 ευρώ (είκοσι […]
Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Δημοτικού Περιπτέρου
Στην Ερμούπολη Σύρου θα γίνει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικού Περιπτέρου στην περιοχή Λιμνί Τ.Κ. Ποσειδωνίας συνολικού εμβαδού 7 τ.μ.
Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος
Στην Ερμούπολη Σύρου θα γίνει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος εμβαδού 39,82 τ.μ. με πατάρι 37,55τ.μ. και ΚΑΕΚ 290452414001 επί της οδού Χίου Δ.Κ Ερμούπολης (πρώην κατάστημα VIR MAR).
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016 για τις υπηρεσίες ”Συλλογής – Αποκομιδής Ανακυκλώσιμων Υλικών”
Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς  φορείς να υποβάλουν προσφορά για τις υπηρεσίες με τίτλο «Συλλογή – Αποκομιδή Ανακυκλώσιμων Υλικών», για τις οποίες δεν υποβλήθηκε προσφορά στα πλαίσια του υπ’ αριθ. πρωτ. 24528/30-12-2020 (20PROC007960015) συνοπτικού διαγωνισμού που προηγήθηκε, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 […]
Διακήρυξη “Βελτίωση και αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων”
Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Βελτίωση και αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων”. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 74.400,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).
  • Kατηγορίες