Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ‘ Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης’ στο πλαίσιο της πράξης ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ
Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Σύρου. Υποέργο 1: Αναβάθμιση και βελτίωση Υποδομών”
Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Σύρου. Υποέργο 1: Αναβάθμιση και βελτίωση Υποδομών” συνολικού προϋπολογισμού 583.626,62€ με ΦΠΑ (CPV: 45316110-9, 45233260-9),με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 Ν.4412/16 ως ισχύει). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ […]
Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης ακινήτου-καταστήματος με ΚΑΕΚ 260151311001 και συγκεκριμένα τμήματος 6τ.μ. με αυλή και εξωτερική αποθήκη 1,60 τ.μ. (πρώην οικία Δαλέζιου) στην Άνω Σύρο
Στην Ερμούπολη και στο κατάστημα του Δήμου της και ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12.30 ως 13.00 θα γίνει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου- καταστήματος με ΚΑΕΚ 260151311001 και συγκεκριμένα τμήματος 6τ.μ. με αυλή και εξωτερική αποθήκη 1,60 τ.μ. (πρώην οικία Δαλέζιου) στην Άνω Σύρο.
Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης ακινήτου- καταστήματος εμβαδού 147,00τ.μ και του προαύλιου χώρου εμβαδού 167,34τ.μ (πρώην Αγορά) επί της οδού Χίου Δ.Κ. Ερμούπολης
Από το Δήμο ανακοινώνεται ότι στην Ερμούπολη και στο κατάστημα του Δήμου της και ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12.30 ως 13.00 θα γίνει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου- καταστήματος εμβαδού 147,00τ.μ και του προαύλιου χώρου εμβαδού 167,34τ.μ (πρώην Αγορά) επί της οδού Χίου Δ.Κ. Ερμούπολης.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για είκοσι τέσσερις (24) μήνες του δήμου Σύρου – Ερμούπολης και τα ν.π.δ.δ. του δημου, προϋπολογισμού 194.234,62€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου – Καταστήματος
Στην Ερμούπολη Σύρου, στο κατάστημα του Δήμου και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12.30 ως13.00 θα γίνει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου – καταστήματος με ΚΑΕΚ 290151310012 (πλατεία ιατρού Μάρκου Δουράτσου) και 290151306010 (δημόσιο ακίνητο ΒΚ 67 εμβαδού 28,30τ.μ.) στην περιοχή Κατηφόρα Άνω Σύρου.
Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Αναβάθμιση και Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου (Χρήση 2021)”
Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΧΡΗΣΗ 2021)» συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00€ με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 Ν.4412/16 ως ισχύει). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ την […]
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Λειτουργίας του Μηχανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων Δήμου Σύρου Ερμούπολης», προϋπολογισμού 180.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμ. πρωτ. 7417/13-09-2022, και θέμα την «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης και των Νομικών Προσώπων του περιόδου 2023-2025» στο ΕΣΗΔΗΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης στο πλαίσιο της διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καυσίμων με συστημικό αριθμό 170075 στο ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 1.120.450,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 38837 ΕΞ 2022/ΥψηΔ 29/09/2022 έγγραφο […]
  • Kατηγορίες