Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση Όψεων Δημαρχείου Σύρου – Ερμούπολης”
Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση Όψεων Δημαρχείου Σύρου- Ερμούπολης” συνολικού προϋπολογισμού 1.822.909,03 Ευρώ (χωρις Φ.Π.Α. 24% ) με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 Ν.4412/16 ως ισχύει). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), με ημερομηνία λήξης […]
Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου καταστήματος επί της Πλατείας Μιαούλη Δ.Κ. Ερμούπολης
Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12.00 ως 12.30 στην Ερμούπολη και στο κατάστημα του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, θα γίνει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – καταστήματος με ΚΑΕΚ 290452305005 εμβαδού140,00 τ.μ. (πρώην καφετέρια ΣΤΕΛΛΑΣ) κείμενου επί της Πλατείας Μιαούλη Δ.Κ. Ερμούπολης.
Διακήρυξη Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας
Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού (χρήση 2023 – 2024 – 2025), για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου Ερμούπολης
Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης προκηρύσσει Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για  την «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού (χρήση 2023 – 2024 – 2025)» για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, προϋπολογισμού 143.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
έπειτα από άγονο διαγωνισμό για την «Προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου»
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Βελτίωση – Αναβάθμιση – Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Χρήση 2022”
Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΧΡΗΣΗ 2022” εκτιμώμενης αξίας 133.345,90 Εύρω (χωρίς Φ.Π.Α. 24% ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψηςπροσφορά μόνο βάσει τιμής.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), με ημερομηνία λήξης προσφορών την 23/10/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης»
Αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση του Υποέργου 1 «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης» της ως άνω Πράξης, τα σχόλια που ελήφθησαν επεξεργάστηκαν από τον Φορέα (Αναθέτουσα Αρχή) και προέκυψε ο παρακάτω Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Πρόσκληση για Προκαταρκτική Διαβούλευση του Σχεδίου Διακήρυξης του Υποέργου 1 της Πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Σύρου – Ερμούπολης»
Πρόσκληση για Προκαταρκτική Διαβούλευση του Σχεδίου Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (μοναδικός κωδικός διαβούλευσης: 2023DIAB26994) του Υποέργου 1 «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης» της Πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Σύρου – Ερμούπολης», προϋπολογισμού 569.212,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
  • Kατηγορίες