Διαγωνισμοί

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης.
Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης προκηρύσσει Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για  «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, προϋπολογισμού 290.503,43€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Διακήρυξη Δημοπρασίας για Εκποίηση Οχημάτων Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Εκμίσθωση Ακινήτου – Γήπεδο 5×5
“Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης”
Πρόσκληση για “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & Λογισμικών”
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και Λογισμικών”.
Διακήρυξη Δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου – οικοπέδου στην περιοχή Κίνι του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης
Η Οικονομική Επιτροπή του Σύρου- Ερμούπολης διακηρύττειδημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την αγορά ακινήτων – οικοπέδων από το Δήμο Σύρου – Ερμούπολης στην περιοχή Κίνι του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης.
Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος με πατάρι επί της οδού Χίου Κ.Ερμούπολης
Στην Ερμούπολη και στο κατάστημα του Δήμου της, τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 12.00 ως 12.30 θα γίνει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος εμβαδού 39,82 τ.μ. με πατάρι 37,55τ.μ. και ΚΑΕΚ 290452414001 επί της οδού Χίου Κ.Ερμούπολης (πρώην κατάστημα VIR MAR).
Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Τμήματος Αιγιαλού και παραλίας Βάρης Ν. Σύρου
Από το Δήμο Σύρου- Ερμούπολης ανακοινώνεται ότι στην Ερμούπολη και στο κατάστημα του Δήμου της, την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 θα γίνει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1) χώρου στην παραλία Βάρης Ν. Σύρου.
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης Αναδόχου Υλοποίησης Παραδοτέων του Έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ KAI ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Ο Δήμος μας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά στην παροχή υπηρεσιών  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ KAI ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Αφορά στην εκπόνηση σχεδίου για τη διαχείριση του προορισμού (Destination Management Plan) και την ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας της Σύρου (Destination Brand), καθώς και στη δημιουργία εικαστικής ταυτότητας του τόπου. […]
  • Kατηγορίες