Διαγωνισμοί

Προμήθεια & εγκατάσταση τριών (3) οικολογικών συστημάτων βυθιζόμενων κάδων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης των Ο.Τ.Α για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων», προϋπολογισμού 256.680,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό (άνω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για τις υπηρεσίες Συλλογής – Αποκομιδής Ανακυκλώσιμων Υλικών, για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης προϋπολογισμού 424.080,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός  χωρίς  ΦΠΑ:  228.000,00€ ΦΠΑ  24%:  54.720,00€),  Δικαίωμα Προαίρεσης […]
Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας για το Υποέργο “Διαμόρφωση Οικοπέδου” της πράξης “Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και αναδιαρρύθμιση κτιρίου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου”
Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Υποέργο “Διαμόρφωση Οικοπέδου” της πράξης “Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και αναδιαρρύθμιση κτιρίου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου”», με προϋπολογισμό501.209,68€ (πλέον ΦΠΑ).
Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου επί των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου και Σάκη Καράγιωργα (πρώην Σούπερ Μάρκετ Νεωρίου)
Στην Ερμούπολη και στο κατάστημα του Δήμου της και ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12.00 ως 12.30 θα γίνει δημόσια, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου….
Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης δύο τμημάτων κοινόχρηστου χώρου επί της Πλατείας Μιαούλη, έναντι ανταλλάγματος
Στην Ερμούπολη και στο κατάστημα του Δήμου και ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 ως 12:30 θα γίνει δημόσια πλειοδοτική, φανερή, προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση χρήσης δύο τμημάτων κοινόχρηστου χώρου επί της Πλατείας Μιαούλη, έναντι ανταλλάγματος.
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών κτιρίων (χρήση 2018/19)”
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών κτιρίων (χρήση 2018/19)”
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης.
Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης προκηρύσσει Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για  «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, προϋπολογισμού 290.503,43€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Διακήρυξη Δημοπρασίας για Εκποίηση Οχημάτων Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Εκμίσθωση Ακινήτου – Γήπεδο 5×5
  • Kατηγορίες