Διοικητική Υπηρεσία

Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται για αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, δείτε που μπορείτε να τα καταθέσετε και εάν υποστηρίζεται ηλεκτρονική υποβολή:

Για την έκδοση πιστοποιητικών δημοτολογίου οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν αίτημα μέσα από την πλατφόρμα gov.gr/Πιστοποιητικά δημοτολογίου και ληξιαρχείου, προκειμένου να λάβουν απευθείας στη “Θυρίδα Πολίτη” τα εξής πιστοποιητικά/ληξιαρχικές πράξεις:

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
– Πιστοποιητικό γέννησης για τους ίδιους ή τα ανήλικα παιδιά τους
– Πιστοποιητικό ιθαγένειας
– Πιστοποιητικό εντοπιότητας
– Πιστοποιητικό πλησιεστέρων (ή εγγυτέρων) συγγενών θανόντων
– Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων
– Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης για τους ίδιους ή τα ανήλικα παιδιά τους (άμεσα διαθέσιμα προς ηλεκτρονική άντληση μέσω θυρίδας [χωρίς τη μεσολάβηση Δήμου ή ΚΕΠ] είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά)
– Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου (άμεσα διαθέσιμα προς ηλεκτρονική άντληση μέσω θυρίδας [χωρίς τη μεσολάβηση Δήμου ή ΚΕΠ] είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά)
– Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης (άμεσα διαθέσιμα προς ηλεκτρονική άντληση μέσω θυρίδας [χωρίς τη μεσολάβηση Δήμου ή ΚΕΠ] είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά)
-Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου (άμεσα διαθέσιμα προς ηλεκτρονική άντληση μέσω θυρίδας [χωρίς τη μεσολάβηση Δήμου ή ΚΕΠ] είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά. Το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης μπορεί να εκδοθεί μόνο από τα μέλη της οικογενειακής μερίδας του θανόντα)
-Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Οποιαδήποτε άλλα πιστοποιητικά/ληξιαρχικές πράξεις δεν είναι διαθέσιμα για άμεση άντληση ή για λήψη μετά από κατάθεση αιτήματος για έκδοσή τους σε δεύτερο χρόνο από τον Δήμο και αποστολή στη “Θυρίδα Πολίτη”, οι πολίτες μπορούν να αναζητούν καταθέτοντας σχετικό αίτημα online με ταυτόχρονη αποστολή ταυτοποιητικών στοιχείων στα email:

dimotologio@syros-ermoupolis.gr (πιστοποιητικά Δημοτολογίου-Μητρώου Αρρένων)
r.kostara@syros-ermoupolis.gr (Ληξιαρχικές Πράξεις – Δημοτική Ενότητα Ερμούπολης)
f.skourtis@syros-ermoupolis.gr (Ληξιαρχικές Πράξεις – Δημοτική Ενότητα Άνω Σύρου)
p.roussos@syros-ermoupolis.gr (Ληξιαρχικές Πράξεις – Δημοτική Ενότητα Ποσειδωνίας)

Τα αιτήματα -εφόσον υποβάλλονται ηλεκτρονικώς- πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή του/της ενδιαφερομένου/ης καθώς και γνήσιο υπογραφής. Εναλλακτικώς μπορούν να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση μέσω της πλατφόρμας gov.gr, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι επιβεβαιώνουν τα ταυτοποιητικά τους στοιχεία, καθώς και το αίτημα που περιγράφεται στη συνημμένη αίτηση.

Προσοχή:
Κάθε πολίτης που προσέρχεται αυτοπροσώπως στο Τμήμα Δημοτολογίου οφείλει να επιδείξει ταυτοποιητικά στοιχεία (ταυτότητα ή διαβατήριο ή/και άδεια νόμιμης διαμονής στη χώρα).
Δεν χορηγούνται πιστοποιητικά σε πρόσωπα που δεν είναι νομίμως εξουσιοδοτημένα από τους/τις ενήλικες ενδιαφερόμενους/ες. Εξαίρεση αποτελεί, προφανώς, η χορήγηση πιστοποιητικών ανηλίκων στους γονείς/κηδεμόνες αυτών αλλά όχι σε τρίτα πρόσωπα ή σε συγγενείς άλλων τάξεων.

Έντυπα αιτήσεων
(τα έντυπα -εφόσον υποβάλλονται ηλεκτρονικώς- πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή του/της ενδιαφερομένου/ης καθώς και γνήσιο υπογραφής. Εναλλακτικώς μπορούν να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση μέσω της πλατφόρμας gov.gr, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι επιβεβαιώνουν τα ταυτοποιητικά τους στοιχεία καθώς και το αίτημα που περιγράφεται στη συνημμένη αίτηση).

Αίτηση αλλαγής επωνύμου
Αίτηση γενικής χρήσης
Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών Δημοτολογίου
-Αίτηση εξελληνισμού ονοματεπωνύμου
-Αίτηση μεταβολής εκλογικού διαμερίσματος και δημοτολογικών στοιχείων
-Αίτηση μεταβολής στοιχείων λόγω αναγνώρισης, υιοθεσίας, προσβολής πατρότητας
-Αίτηση μεταδημότευσης
-Αίτηση πρόσληψης πατρωνύμου, μητρωνύμου, οικογενειακού επωνύμου σε πρόσωπα αγνώστων γονέων
-Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας
-Υπεύθυνη Δήλωση για απόκτηση αρχικής δημοτικότητας κατά τη μεταδημότευση
-Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση SKY EXPRESS

Γραφείο Έκδοσης
Τμήμα Δημοτολογίου
Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη
Τηλέφωνο: 2281361029-61062

Εναλλακτικά

 • Αίτηση σε ΚΕΠ
 • Μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με κωδικούς taxisnet)

1. Διορθώσεις Στοιχείων των Ληξιαρχικών Πράξεων

Η διόρθωση στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί το γεγονός.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.344/1976 “περί ληξιαρχικών πράξεων” και αναφορικά με την εγκύκλιο 109/2020:

 • Για την διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση
 • Για σφάλματα εκ παραδρομής τα οποία δεν αφορούν τον τόπο, ημέρα, μήνα, έτος και ώρα τέλεσης του γεγονότος, μπορεί να γίνει διόρθωση με άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Ειρηνοδίκη (στο οποίο εδρεύει το Ληξιαρχείο)
 • Για σφάλματα εκ παραδρομής που αφορούν τον τονισμό ή τους γραμματικούς ή φθογγολογικούς κανόνες, η διόρθωση μπορεί να γίνει από τον Ληξίαρχο

Ο Ληξίαρχος είναι αρμόδιος να υποδείξει στον/την ενδιαφερόμενο/νη ποιος τρόπος πρέπει να ακολουθηθεί.

2. Αναγνώριση Τέκνου

Ο πατέρας μπορεί να αναγνωρίσει ως δικό του το τέκνο που γεννήθηκε εκτός γάμου, εφόσον συναινεί σ’ αυτό και η μητέρα και γίνεται με δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου.

Όσον αφορά στον προσδιορισμό του επιθέτου και της δημοτικότητας για τέκνα γεννημένα εκτός γάμου επισημαίνουμε ότι ο προσδιορισμός του επιθέτου και της δημοτικότητάς του δεν γίνεται με το συμβολαιογραφικό έγγραφο της εκούσιας αναγνώρισης, αλλά με κοινή δήλωση των γονέων τους, ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου, στον οποίο καταχωρείται η πράξη της εκούσιας αναγνώρισης και είναι κοινή για όλα τα τέκνου του εν λόγω ζευγαριού.

Το οριζόμενο επώνυμο μπορεί να είναι είτε το επώνυμο ενός από τους γονείς είτε συνδυασμός των επωνύμων τους, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από δύο επώνυμα και η οριζόμενη δημοτικότητα μπορεί να είναι είτε η δημοτικότητα του πατέρα είτε της μητέρας τους.

Εάν η εκούσια αναγνώριση δηλωθεί πέραν του ενός (1) μηνός από την σύνταξη της, τότε επιβαρύνεται με πρόστιμο που προβλέπει ο νόμος και εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Εάν πρόκειται για εκούσια αναγνώριση Κυοφορούμενου τέκνου, η δήλωση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός ενός (1) μηνός από τη γέννηση του τέκνου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβαρύνεται με πρόστιμο όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Εάν μετά τη γέννησης του εκτός γάμου τέκνου, ακολουθήσει γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ των γονέων του, επιπλέον των δικαιολογητικών προσκομίζεται και Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης από τα οποία προκύπτει ο προσδιορισμός του επώνυμου τέκνου.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του γονέα
 • Συμβολαιογραφικό έγγραφο της εκούσιας αναγνώρισης (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης της μητέρας
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου
 • Αστυνομική Ταυτότητα γονέων

3. Ονοματοδοσία Τέκνου

Η δήλωση ονόματος γίνεται από τους δύο γονείς ή από τον ένα γονέα με εξουσιοδότηση του άλλου (στην θα αναφέρεται το όνομα του παιδιού και θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής) στο Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης του παιδιού ή στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των γονέων. Η πρόσδοση κύριου ονόματος είναι αμετάκλητη.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου
 • Αστυνομικές ταυτότητες ή διαβατήρια των γονέων

4. Δήλωση Θανάτου

Ο Θάνατος δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή ενταφιασμού, μέσα σε 24 ώρες από το γεγονός.

Υπόχρεοι για τη δήλωση του θανάτου είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς, καθένας που παρευρισκόταν στο θάνατο ή το γραφείο κηδειών, αφού προσκομίσουν την έγγραφη πιστοποίηση θανάτου του ιατρού που πιστοποιεί τον θάνατο και την ταυτότητα του θανόντος (η οποία παραδίδεται στο Ληξιαρχείο) ή υπεύθυνη δήλωση απώλεια της.

Ο θάνατος πρέπει να δηλωθεί πριν γίνει η ταφή.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
 • Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται και όλα τα στοιχεία της αστικής κατάστασης του Θανόντος
 • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος
 • Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή δήλωση απώλειας υπογεγραμμένη από τον δηλούντα
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του θανόντα
 • Έγγραφο που να αποδεικνύει τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ
 • Ιατροδικαστικό Πιστοποιητικό προς διενέργεια αποτέφρωσης

5. Λύση Σύμφωνου Συμβίωσης

Η δήλωση της λύσης του συμφώνου συμβίωσης γίνεται από έναν εκ των δύο συμβαλλομένων.

Το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται (ανεξάρτητα αν πρόκειται για σύμφωνο συμβίωσης που υπάγεται στις διατάξεις του Ν.3719/2008 ή του Ν.4356/2015), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4356/2015.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
 • Αστυνομικές Ταυτότητες των συμβαλλομένων

και επιπλέον, αν πρόκειται:

 • για συναινετική λύση, προσκόμιση συμβολαιογραφικού εγγράφου λύσης συμφώνου συμβίωσης.
 • για μονομερή λύση, προσκόμιση συμβολαιογραφικής δήλωσης, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την επίδοση.
 • αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των μερών, προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γάμου. 

6. Δήλωση Διαζυγίου

Δικαίωμα δήλωσης του διαζυγίου έχουν ο καθένας από τους συζύγους ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

α) Η λύση γάμου με συμβολαιογραφική πράξη γίνεται μόνο στον ληξιαρχείο που είχε δηλωθεί ο γάμος ,στην περίπτωση που ο γάμος ήταν θρησκευτικός είναι απαραίτητη η προσκόμιση λύσης του θρησκευτικού γάμου από την αρμόδια Μητρόπολη.

β) Η λύση γάμου με Δικαστική απόφαση γίνεται στο ληξιαρχείο που είχε δηλωθεί ο γάμος ή στο ληξιαρχείο που βγήκε η απόφαση λύσης γάμου . Η προθεσμία δήλωσης είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία που έγινε αμετάκλητη η δικαστική απόφαση. Μετά την παρέλευση του ενός μήνα, επιβάλλεται πρόστιμο με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
 • Συμβολαιογραφική συναινετική λύση γάμου
 • Θεωρημένο αντίγραφο αμετάκλητης δικαστικής απόφασης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο)
 • Έκθεση επίδοσης ή παραίτηση από ένδικα μέσα
 • Πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Πρωτοδικείου περί μη άσκησης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων
 • Διαζευκτήριο (μόνο όταν ο γάμος είναι θρησκευτικός)
 • Αστυνομική ταυτότητα

7. Δήλωση Βάπτισης

Κάθε βάπτιση που γίνεται στα όρια του Δήμου, πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου.

Η δήλωση γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου Γέννησης ή στον τόπο βάπτισης όπου συντάσσεται έκθεση βάπτισης από τον εκεί Ληξίαρχο, ο οποίος στέλνει τη βάπτιση στον τόπο γέννησης.

Η βάπτιση δηλώνεται και από τους δύο γονείς ώστε να έχει θέση ονοματοδοσίας, με τη βεβαίωση του ιερέα για την τέλεση του μυστηρίου και την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας των δηλούντων γονέων.

Δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο στη δήλωση βάπτισης η οποία γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
 • Η δήλωση τέλεσης βάφτισης
 • Πρόσφατη ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου
 • Αστυνομική ταυτότητα 

8. Δήλωση Γέννησης

Η Δήλωση γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης εντός 10 ημερών από τη γέννηση όπως προβλέπεται από το νόμο.

Μετά το διάστημα των 10 ημερών επιβάλλεται πρόστιμο, με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Υπόχρεοι για τη δήλωση γέννησης είναι οι γονείς, ο γιατρός, και οποιοσδήποτε άλλος που παρευρέθηκε στον τοκετό.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (Συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
 • Δήλωση Γέννησης 
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου για έγγαμους ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για άγαμη μητέρα
 • Ταυτότητες ή Διαβατήρια Γονέων
 • Ταυτότητα Μαίας από το σύλλογο Μαιευτών
 • Αν πρόκειται για αλλοδαπούς: επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου ή του Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης των γονέων και άδειες παραμονής.

9. Δήλωση Γάμου

H Δήλωση του γάμου γίνεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου του τόπου τέλεσης του γεγονότος. Υπόχρεοι προς δήλωση είναι ο ένας εκ των δυο συζύγων ή τρίτος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Ο γάμος πρέπει να δηλωθεί εντός 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης του. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας επιβάλλεται πρόστιμο από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στην δήλωση του τελέσαντος τον γάμο, πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής τόπος και η ημερομηνία τέλεσης του, οι ακριβείς ημερομηνίες και τόποι γέννησης των συζύγων, οι ιθαγένειες, οι αριθμοί Δημοτολογίου, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., οι βαθμοί γάμου καθώς και οι συνταξιοδοτικοί φορείς ασφάλισης και τα επαγγέλματά τους.

Στην περίπτωση δε αλλοδαπών, στην ως άνω δήλωση πρέπει να αναγράφονται ξεχωριστά τα ονόματα και επώνυμά τους, όπως επίσης τα ονόματα και επώνυμα των γονέων τους, που φέρουν την στιγμή που τελέστηκε ο γάμος, με ελληνικούς και σε παρένθεση με λατινικούς χαρακτήρες.

Βαπτιστικά ονόματα αλλοδαπών, που δεν έχουν αναγνωριστεί από την χώρα τους και δεν αναγράφονται στα διαβατήριά τους, δεν πρέπει να προστίθενται ως δεύτερο συνθετικό του ονόματός τους στην δήλωση τέλεσης γάμου.

Το γνήσιο της υπογραφής των θρησκευτικών λειτουργών πρέπει να θεωρείται από τις οικείες τους Εκκλησιαστικές Αρχές.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
 • Δήλωση του τελέσαντος τον γάμο, η οποία έχει εκδοθεί κατά την τέλεση είτε από τον θρησκευτικό λειτουργό αν πρόκειται για θρησκευτικό γάμο είτε από τον Δήμο αν πρόκειται για πολιτικό γάμο.
 • Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, εκτός εάν περιλαμβάνεται στην ανωτέρω δήλωση. 
 • Ταυτότητες ή Διαβατήριο με άδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς). Σε περίπτωση κατόχου ροζ κάρτας (αίτησης πολιτικού ασύλου) χρειάζεται και η βεβαίωση κατάθεσης διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου έγκυρου εγγράφου που πιστοποιεί ταυτότητα, από το αστυνομικό τμήμα αλλοδαπών που εξέδωσε την αίτηση ασύλου.

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Ληξιαρχείο Δ.Ε Ερμούπολης και Δ.Ε Άνω Σύρου 
Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη
Τηλέφωνο: 2281361021-61029

Ληξιαρχείο Δ.Ε Ποσειδωνίας 
Διεύθυνση Τσιροπινά Ποσειδωνία
Τηλέφωνο: 2281361418

Διαδικασία έκδοσης άδειας πολιτικού γάμου με κατάθεση δικαιολογητικών (με φυσική παρουσία ή ηλεκτρονικώς) στον Δήμο

Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να τελέσουν πολιτικό γάμο, πρέπει πρωτίστως να έχουν αιτηθεί την έκδοση άδειας τέλεσης πολιτικού γάμου από τον Δήμο της μόνιμης κατοικίας τους.

Οι κάτοικοι του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης πρέπει να υποβάλουν το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο “Αίτηση για πολιτικό γάμο Ελλήνων” ή το έντυπο “Αίτηση αλλοδαπού για πολιτικό γάμο”  (εφόσον είναι αλλοδαποί), μαζί με τα αναφερόμενα στα δύο αυτά έντυπα δικαιολογητικά. Η αίτηση συνοδεύεται από την “Υπεύθυνη Δήλωση”. Τα ίδια έντυπα είναι διαθέσιμα και σε δίγλωσση μορφή [ελληνικά-αγγλικά] (Δείτε παρακάτω τον σύνδεσμο: Χρήσιμα Έντυπα).

Η αίτηση με την υπεύθυνη δήλωση και τα αναγκαία δικαιολογητικά κατατίθενται από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πολίτες αυτοπροσώπως στο Γρ. Δημοτολογίου του Δήμου (Δημαρχιακό Μέγαρο, Πλ. Μιαούλη, α’ όροφος), ωστόσο, μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικώς στη δ/νση dimotologio@syros-ermoupolis.gr .

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης κατατίθενται:

-η αίτηση εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη
-η υπεύθυνη δήλωση που θα έχει εκδοθεί μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με το κείμενο που αναφέρεται στο έντυπο “Υπεύθυνη Δήλωση”)
-όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης σκαναρισμένα

Κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών χορηγείται στους πολίτες το έντυπο “Γνωστοποίηση γάμου”, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι/ες καταχωρίζουν σε εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας της Σύρου.

Μετά την πάροδο μίας εβδομάδας εκδίδεται η άδεια γάμου, η οποία έχει διάρκεια 6 μήνες.

Για την τέλεση του γάμου στον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης τα μελλοντικά ζευγάρια πρέπει να συνυποβάλλουν το έντυπο “Αίτηση τέλεσης πολιτικού γάμου” μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Ημέρες, ώρες και χώροι τέλεσης πολίτικων γάμων στον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης

Σύμφωνα με την αριθ. 16415/193/01-09-2022 Απόφαση Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης έχουν οριστεί ως χώροι τέλεσης των Πολιτικών Γάμων οι παρακάτω:

-Δημοτική Ενότητα Ερμούπολης: αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο Ερμούπολης, Πλατεία Μιαούλη)

-Δημοτική Ενότητα Ποσειδωνίας: α)Εσωτερικός ισόγειος χώρος Έπαυλης Τσιροπινά (πρώην Δημαρχείο Ποσειδωνίας) (κατά τους χειμερινούς μήνες) και β)ανατολικός περίβολος Έπαυλης μπροστά στην κεντρική είσοδο της Έπαυλης (κατά τους θερινούς μήνες ή/και όταν είναι επιτρεπτό από τις καιρικές συνθήκες). Η χρήση των παραπάνω χώρων στη Δ.Ε. Ποσειδωνίας θα γίνεται πάντοτε i)λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε ισχυουσών αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περί χρήσεως συγκεκριμένων χώρων εντός και εκτός του δημοτικού ακινήτου και από άλλες υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου, καθώς και από άλλους φορείς και ii) κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.

Η τέλεση των Πολιτικών Γάμων πραγματοποιείται τις κάτωθι ημέρες και ώρες :

 • Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 11 π.μ. έως 2:00μ.μ.
 • Σάββατο κατά τις ώρες 6 μ.μ. έως 9 μ.μ. (το καλοκαίρι) και κατά τις ώρες 5 μ.μ. έως 8 μ.μ. τον χειμώνα.

Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας τέλεσης πολιτικού γάμου

-Αίτηση αλλοδαπού για έκδοσης άδειας τέλεσης πολιτικού γάμου
-Αίτηση έκδοσης άδειας τέλεσης πολιτικού γάμου Ελλήνων
-Υπεύθυνη Δήλωση για τέλεση πολιτικού γάμου
-Αίτηση τέλεσης πολιτικού γάμου

Δίγλωσσα έντυπα:
-Αίτηση έκδοσης άδειας γάμου
-Υπεύθυνη Δήλωση για τέλεση πολιτικού γάμου
-Αίτηση τέλεσης πολιτικού γάμου

Γραφείο Έκδοσης:
Γραφείο Δημοτολογίου-Μητρώων Αρρένων
Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη, 84100, Ερμούπολη
Τηλέφωνο: 22813 61029, 22813 61062

Διαδικασία έκδοσης άδειας πολιτικού γάμου μέσω της πλατφόρμας gov.gr

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου και μέσω της πλατφόρμας gov.gr [https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gamos-sumbiose/adeia-politikou-gamou]

Προϋποθέσεις κατάθεσης μέσω gov.gr

 • να είναι Έλληνες/Ελληνίδες πολίτες
 • να έχουν τη νόμιμη κατοικία τους στην Ελλάδα
 • να έχουν γνωστοποιήσει σε εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας του τόπου κατοικίας τους τα στοιχεία του επικείμενου γάμου

Οι πολίτες θα χρειαστούν:

 • κωδικούς Taxisnet για την πρόσβαση στην πλατφόρμα
 • να επισυνάψουν ολόκληρη τη σελίδα της εφημερίδας που δημοσιεύτηκε η γνωστοποίηση του γάμου, όπου να αναφέρεται ολόκληρο το όνομα της εφημερίδας και η ημερομηνία έκδοσής της. Αν δεν αναγράφονται το όνομα και η ημερομηνία να επισυνάπτεται σε ένα αρχείο και ολόκληρη η πρώτη σελίδα μαζί με τη γνωστοποίηση
 • να επισυνάψουν αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας τους
 • να εκδώσουν και να εξοφλήσουν το κατάλληλο ηλεκτρονικό παράβολο μέσω της εφαρμογής e-paravolo (κωδικός παραβόλου 2386)

Αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας μπορεί να είναι:

 • αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρους εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους ή
 • πρόσφατος λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας ή ΔΕΚΟ (ενδεικτικώς: λογαριασμός σταθερής τηλεφωνίας, λογαριασμός ηλεκτροδότησης, λογαριασμός ύδρευσης ή φυσικού αερίου)

Η άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται μετά από 7 ημερολογιακές ημέρες, ώστε να υπάρχει το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την υποβολή καταγγελιών κατά του επικείμενου γάμου.

Όταν ολοκληρωθεί η έκδοση της άδειας από τον Δήμο, αυτή θα σταλεί στη θυρίδα των πολιτών και οι πολίτες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και γραπτού μηνύματος (sms).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι πολίτες που θα επιλέξουν την κατάθεση αίτησης έκδοσης άδειας πολιτικού γάμου μέσω του gov.gr πρέπει να κάνουν γνωστοποίηση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα του τόπου κατοικίας τους, η οποία να είναι σύμφωνη με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα.

Συγκεκριμένα:

Άρθρο 1369: Γνωστοποίηση μελλοντικού γάμου
Πριν από την τέλεση του γάμου, με όποιον τύπο και αν αυτός πρόκειται να τελεσθεί, πρέπει να γνωστοποιούνται με τοιχοκόλληση σχετικής αγγελίας στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα της κατοικίας του καθενός από τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν, το όνομα και το επώνυμο των προσώπων αυτών, το επάγγελμα τους, το όνομα των γονέων τους και ο τόπος όπου γεννήθηκαν, όπου κατοικούσαν τελευταία και όπου πρόκειται να τελεσθεί ο γάμος. Αν ο γάμος δεν τελεσθεί μέσα σε έξι μήνες από τη γνωστοποίηση, η γνωστοποίηση πρέπει να επαναληφθεί.

Όταν τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν κατοικούν σε μεγάλη πόλη, η γνωστοποίηση γίνεται με δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα του τόπου της κατοικίας.

Αίτηση στρατεύσιμου Τοπικό Συμβούλιο αναβολή στράτευσης
Αίτηση ιδιώτη Τοπικό Συμβούλιο αναβολή στράτευσης

Γραφείο Έκδοσης:
Γραφείο Δημοτολογίου-Μητρώων Αρρένων
Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη, 84100, Ερμούπολη
Τηλέφωνο: 22813 61029, 22813 61062

Η απογραφική βεβαίωση χορηγείται σε κάθε ενδιαφερόμενο που τον αφορά ο πληθυσμός της αντίστοιχης Κοινότητας για κάθε νόμιμη χρήση, μετά από έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • Εξουσιοδότηση σε περίπτωση τρίτου προσώπου

Γραφείο Έκδοσης

 1. Γραμματεία Κοινότητας Μάννα και Ερμούπολης
  • 2281361054 (Μαραγκού Αμαλία)
 2. Γραμματεία Κοινότητας Άνω Σύρου – Βάρης – Γαλησσά – Πάγου – Ποσειδωνίας –Φοίνικα και Χρουσσών
  •  2281362514 (Ρούσσος Πέτρος)
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.