Διοικητική Υπηρεσία

Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, δείτε που μπορείτε να τα καταθέσετε και αν υποστηρίζεται ηλεκτρονική υποβολή:

Το πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης χορηγείται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα σε Οικογενειακή Μερίδα του Δημοτολογίου του Δήμου μετά από έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης
 • Εξουσιοδότηση σε περίπτωση τρίτου προσώπου

Γραφείο Έκδοσης

Τμήμα Δημοτολογίου

Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη

Τηλέφωνο: 2281361029-61062

Εναλλακτικά

 • Αίτηση σε ΚΕΠ
 • Μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με κωδικούς taxisnet)

Για την έκδοση πιστοποιητικού γέννησης με φυσική παρουσία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 • Αίτηση
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή βιβλιάριο ασθενείας ή δίπλωμα οδήγησης

Για την παραλαβή από α) από γονέα ενήλικου τέκνου και β) τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Γραφείο Έκδοσης

Τμήμα Δημοτολογίου

Διεύθυνση: Πλατεία Μιαουλη

Τηλέφωνο: 2281361029-61062

Εναλλακτικά:

 • Γραφείο ΚΕΠ
 • Μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με κωδικούς taxisnet)

Τα πιστοποιητικά ιθαγένειας χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα σε οικογενειακή μερίδα του  Δημοτολογίου του Δήμου μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • Εξουσιοδότηση σε περίπτωση τρίτου προσώπου

Γραφείο Έκδοσης:

Τμήμα Δημοτολογίου

Διεύθυνση: Πλατεία Μιαουλη

Τηλέφωνο: 2281361029-61062

Εναλλακτικά:

 • Γραφείο ΚΕΠ 
 • Μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με κωδικούς taxisnet)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση 
 • Επικυρωμένη εξουσιοδότηση (ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα) αν πρόκειται να χορηγηθεί σε τρίτο άτομο.
 • Αναγραφή του ονόματος  στην αίτηση αν πρόκειται για ανήλικο άτομο.

Γραφείο Έκδοσης

Τμήμα Δημοτολογίου

Διεύθυνση: Πλατεία Μιαουλη

Τηλέφωνο: 2281361029-61062

Εναλλακτικά:

 • Γραφείο ΚΕΠ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών έχουν:

α) Ένας από τους εγγύτερους συγγενείς του θανόντος.

β) Οι κληρονόμοι του θανόντος με διαθήκη (Δημοσιευμένη). 

γ) Ο έχων εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ενός εκ των εγγυτέρων συγγενών του θανόντος.

δ) Ο έχων έννομο συμφέρον με εντολή εισαγγελέα (εφόσον έχει εκδοθεί).

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου (Η αίτηση για όλες τις ενέργειες συμπληρώνεται στην Υπηρεσία ή στα ΚΕΠ)
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του αιτούντος
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις δυο πολιτών με προτυπωμένο κείμενο για τους πλησιέστερους συγγενείς του θανόντος ένας εκ των οποίων μπορεί να είναι συγγενής  απαιτούνται μόνο στις περιπτώσεις: α) Όταν υπάρχει κανονική εγγραφή του αποβιώσαντα στο Δημοτολόγιο του Δήμου, αλλά δεν υφίσταται καταγεγραμμένη η αστική κατάσταση του αποβιώσαντα, δηλαδή από την έρευνα που έχει διενεργηθεί δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό, ή β) Για άνδρα αποβιώσαντα, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο του Δήμου ούτε σε άλλο δημοτολόγιο Δήμου της Χώρας παρά μόνο είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου.

Γραφείο Έκδοσης:

Τμήμα Δημοτολογίου

Διεύθυνση: Πλατεία Μιαουλη

Τηλέφωνο: 2281361029-61062

Εναλλακτικά:

 • Τμήμα Δημοτολογίου (μόνο αν έχει εκδοθεί από τον Δήμο μας)
 • Μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με κωδικούς taxisnet)

Τα δικαιολογητικά αφορούν κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας που θέλει να αλλάξει διεύθυνση κατοικίας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου
 • Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ ή κινητού τηλεφώνου

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Δημοτολόγιο

Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη

Τηλέφωνο: 2132019601-3

Εναλλακτικά:

 • Αίτηση σε ΚΕΠ

Μεταδημότευση συζύγου όταν ο ένας είναι ήδη δημότης του Δήμου μας

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης
 • Αστυνομική Ταυτότητα

Γραφείο Έκδοσης

Τμήμα Δημοτολογίου

Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη

Τηλέφωνο: 2281361029-61062

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Βεβαίωση για τη διετή μόνιμη κατοικία στο Δήμο μας, την οποία εκδίδει το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης αφού προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία (εκκαθαριστικό εφορίας ή δήλωση των δύο (2) τελευταίων ετών και λογαριασμός ΔΕΚΟ)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, περί κατοικίας του/της στο Δήμο μας τα τελευταία δύο τουλάχιστον (2) χρόνια
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, περί αγαμίας του/της ενδιαφερόμενου/νης

Γραφείο Έκδοσης

Τμήμα Δημοτολογίου

Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη

Τηλέφωνο: 2281361029-61062

Επαναδημότευση ενήλικα προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, για την επαναδημότευση του/της ενδιαφερόμενου/νης στο Δήμο

Γραφείο Έκδοσης

Τμήμα Δημοτολογίου

Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη

Τηλέφωνο: 2281361029-61062

Χορηγείται σε πολίτες εγγεγραμμένους στο Δημοτολόγιο του Δήμου μας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης 
 • Αστυνομική Ταυτότητα

Γραφείο Έκδοσης:

Τμήμα Δημοτολογίου

Διεύθυνση: Πλατεία Μιαουλη

Τηλέφωνο: 2281361029-61062

Χορηγείτε σε πολίτες εγγεγραμμένους στο Δημοτολόγιο του Δήμου μας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης 
 • Αστυνομική Ταυτότητα

Γραφείο Έκδοσης:

Τμήμα Δημοτολογίου

Διεύθυνση: Πλατεία Μιαουλη

Τηλέφωνο: 2281361029-61062

Χορηγείται σε κατοίκους του Δήμου μας για κάθε νόμιμη χρήση πλην αυτής της μεταδημοτεύσεως.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση/ Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου/ης. Εφόσον η αίτηση/υπεύθυνη δήλωση σταλεί ηλεκτρονικώς θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και να έχει θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή. Εναλλακτικώς, μπορείτε να συμπληρώσετε μία υπεύθυνη δήλωση μέσω της πλατφόρμας gov.gr (πρόσβαση με τους προσωπικούς κωδικούς Τaxinet) στην οποία θα αναγράφεται: “είμαι μόνιμος/η κάτοικος της περιφέρειας του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και αιτούμαι την έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας για κάθε νόμιμη χρήση. Συνημμένα υποβάλλω:…….”.
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Φωτοαντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ΔΕΚΟ (π.χ. ΔΕΗ, ύδρευση) ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας ή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) σε περίπτωση προστατευόμενου μέλους

Γραφείο Έκδοσης:

Τμήμα Δημοτολογίου

Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη

Τηλέφωνο: 2281361029-61062

E-mail: dimotologio@syros-ermoupolis.gr

 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
 • Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης
 • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Αίτηση

Εκδίδονται από το Ληξιαρχείο του τόπου όπου δηλώθηκε η γέννηση, ο γάμος, το σύμφωνο συμβίωσης ή ο θάνατος αντίστοιχα. Τα Ληξιαρχικά στοιχεία δεν “μεταφέρονται” σε άλλο Ληξιαρχείο

Εναλλακτικά:

 • Αίτηση σε ΚΕΠ
 • Μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με κωδικούς taxisnet) για γεγονότα μετά τις 15-05-2013

Η διόρθωση στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί το γεγονός. 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.344/1976 “περί ληξιαρχικών πράξεων” και αναφορικά με την εγκύκλιο 109/2020:

 • Για την διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση
 • Για σφάλματα εκ παραδρομής τα οποία δεν αφορούν τον τόπο, ημέρα, μήνα, έτος και ώρα τέλεσης του γεγονότος, μπορεί να γίνει διόρθωση με άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Ειρηνοδίκη (στο οποίο εδρεύει το Ληξιαρχείο)
 • Για σφάλματα εκ παραδρομής που αφορούν τον τονισμό ή τους γραμματικούς ή φθογγολογικούς κανόνες, η διόρθωση μπορεί να γίνει από τον Ληξίαρχο

Ο Ληξίαρχος είναι αρμόδιος να υποδείξει στον/την ενδιαφερόμενο/νη ποιος τρόπος πρέπει να ακολουθηθεί

Ο πατέρας μπορεί να αναγνωρίσει ως δικό του το τέκνο που γεννήθηκε εκτός γάμου, εφόσον συναινεί σ’ αυτό και η μητέρα και γίνεται με δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου. 

Όσον αφορά στον προσδιορισμό του επιθέτου και της δημοτικότητας για τέκνα γεννημένα εκτός γάμου επισημαίνουμε ότι ο προσδιορισμός του επιθέτου και της δημοτικότητάς του δεν γίνεται με το συμβολαιογραφικό έγγραφο της εκούσιας αναγνώρισης, αλλά με κοινή δήλωση των γονέων τους, ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου, στον οποίο καταχωρείται η πράξη της εκούσιας αναγνώρισης και είναι κοινή για όλα τα τέκνου του εν λόγω ζευγαριού.

Το οριζόμενο επώνυμο μπορεί να είναι είτε το επώνυμο ενός από τους γονείς είτε συνδυασμός των επωνύμων τους, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από δύο επώνυμα και η οριζόμενη δημοτικότητα μπορεί να είναι είτε η δημοτικότητα του πατέρα είτε της μητέρας τους. 

Εάν η εκούσια αναγνώριση δηλωθεί πέραν του ενός (1) μηνός από την σύνταξη της, τότε επιβαρύνεται με πρόστιμο που προβλέπει ο νόμος και εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Εάν πρόκειται για εκούσια αναγνώριση Κυοφορούμενου τέκνου, η δήλωση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός ενός (1) μηνός από τη γέννηση του τέκνου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβαρύνεται με πρόστιμο όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

Εάν μετά τη γέννησης του εκτός γάμου τέκνου, ακολουθήσει γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ των γονέων του, επιπλέον των δικαιολογητικών προσκομίζεται και Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης από τα οποία προκύπτει ο προσδιορισμός του επώνυμου τέκνου.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του γονέα
 • Συμβολαιογραφικό έγγραφο της εκούσιας αναγνώρισης (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης της μητέρας
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου
 • Αστυνομική Ταυτότητα γονέων

Ληξιαρχείο Δ.Ε Ερμούπολης και Δ.Ε Άνω Σύρου 

Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη 

Τηλέφωνο: 2281361021-61029


Ληξιαρχείο Δ.Ε Ποσειδωνίας 

Διεύθυνση Τσιροπινά Ποσειδωνία

Τηλέφωνο: 2281361418

Η δήλωση ονόματος γίνεται από τους δύο γονείς ή από τον ένα γονέα με εξουσιοδότηση του άλλου (στην θα αναφέρεται το όνομα του παιδιού και θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής) στο Ληξιαρχείο του  τόπου γέννησης του παιδιού ή στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των γονέων. Η πρόσδοση κύριου ονόματος είναι αμετάκλητη.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου
 • Αστυνομικές ταυτότητες ή διαβατήρια των γονέων

Ληξιαρχείο Δ.Ε Ερμούπολης και Δ.Ε Άνω Σύρου 

Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη 

Τηλέφωνο: 2281361021-61029


Ληξιαρχείο Δ.Ε Ποσειδωνίας 

Διεύθυνση Τσιροπινά Ποσειδωνία

Τηλέφωνο: 2281361418

Ο Θάνατος δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή ενταφιασμού, μέσα σε 24 ώρες από το γεγονός.

Υπόχρεοι για τη δήλωση του θανάτου είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς, καθένας που παρευρισκόταν στο θάνατο ή το γραφείο κηδειών, αφού προσκομίσουν την έγγραφη πιστοποίηση θανάτου του ιατρού που πιστοποιεί τον θάνατο και την ταυτότητα του θανόντος (η οποία παραδίδεται στο Ληξιαρχείο) ή υπεύθυνη δήλωση απώλεια της.

Ο θάνατος πρέπει να δηλωθεί πριν γίνει η ταφή.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
 • Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται και όλα τα στοιχεία της αστικής κατάστασης του Θανόντος
 • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος
 • Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή δήλωση απώλειας υπογεγραμμένη από τον δηλούντα
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του θανόντα
 • Έγγραφο που να αποδεικνύει τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ
 • Ιατροδικαστικό Πιστοποιητικό προς διενέργεια αποτέφρωσης

Η δήλωση της λύσης του συμφώνου συμβίωσης γίνεται από έναν εκ των δύο συμβαλλομένων.

Το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται (ανεξάρτητα αν πρόκειται για σύμφωνο συμβίωσης που υπάγεται στις διατάξεις του Ν.3719/2008 ή του Ν.4356/2015), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4356/2015.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
 • Αστυνομικές Ταυτότητες των συμβαλλομένων

και επιπλέον, αν πρόκειται:

 • για συναινετική λύση, προσκόμιση συμβολαιογραφικού εγγράφου λύσης συμφώνου συμβίωσης.
 • για μονομερή λύση, προσκόμιση συμβολαιογραφικής δήλωσης, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την επίδοση.
 • αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των μερών, προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γάμου. 

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Ληξιαρχείο Δ.Ε Ερμούπολης και Δ.Ε Άνω Σύρου 

Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη 

Τηλέφωνο: 2281361021-61029


Ληξιαρχείο Δ.Ε Ποσειδωνίας 

Διεύθευνση Τσιροπινά Ποσειδωνία

Τηλέφωνο: 2281361418

Δικαίωμα δήλωσης του διαζυγίου έχουν ο καθένας από τους συζύγους ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

α) Η λύση γάμου με συμβολαιογραφική πράξη γίνεται μόνο στον ληξιαρχείο που είχε δηλωθεί ο γάμος ,στην περίπτωση που ο γάμος ήταν θρησκευτικός είναι απαραίτητη η προσκόμιση λύσης του θρησκευτικού γάμου από την αρμόδια Μητρόπολη

β) Η λύση γάμου με Δικαστική απόφαση γίνεται στο ληξιαρχείο που είχε δηλωθεί ο γάμος ή στο ληξιαρχείο που βγήκε η απόφαση λύσης γάμου . Η προθεσμία δήλωσης είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία που έγινε αμετάκλητη η δικαστική απόφαση. Μετά την παρέλευση του ενός μήνα, επιβάλλεται πρόστιμο με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
 • Συμβολαιογραφική συναινετική λύση γάμου
 • Θεωρημένο αντίγραφο αμετάκλητης δικαστικής απόφασης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο)
 • Έκθεση επίδοσης ή παραίτηση από ένδικα μέσα
 • Πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Πρωτοδικείου περί μη άσκησης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων
 • Διαζευκτήριο (μόνο όταν ο γάμος είναι θρησκευτικός)
 • Αστυνομική ταυτότητα

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Ληξιαρχείο Δ.Ε Ερμούπολης και Δ.Ε Άνω Σύρου 

Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη 

Τηλέφωνο: 2281361021-61029


Ληξιαρχείο Δ.Ε Ποσειδωνίας 

Διεύθυνση Τσιροπινά Ποσειδωνία

Κάθε βάπτιση που γίνεται στα όρια του Δήμου, πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου.

Η δήλωση γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου Γέννησης ή στον τόπο βάπτισης όπου συντάσσεται έκθεση βάπτισης από τον εκεί Ληξίαρχο, ο οποίος στέλνει τη βάπτιση στον τόπο γέννησης.

Η βάπτιση δηλώνεται και από τους δύο γονείς ώστε να έχει θέση ονοματοδοσίας, με τη βεβαίωση του ιερέα για την τέλεση του μυστηρίου και την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας των δηλούντων γονέων.

Δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο στη δήλωση βάπτισης η οποία γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
 • Η δήλωση τέλεσης βάφτισης
 • Πρόσφατη ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου
 • Αστυνομική ταυτότητα 

Η Δήλωση γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης εντός 10 ημερών από τη γέννηση όπως προβλέπεται από το νόμο.

Μετά το διάστημα των 10 ημερών επιβάλλεται πρόστιμο, με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Υπόχρεοι για τη δήλωση γέννησης είναι οι γονείς, ο γιατρός, και οποιοσδήποτε άλλος που παρευρέθηκε στον τοκετό.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (Συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
 • Δήλωση Γέννησης 
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου για έγγαμους ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για άγαμη μητέρα
 • Ταυτότητες ή Διαβατήρια Γονέων
 • Ταυτότητα Μαίας από το σύλλογο Μαιευτών
 • Αν πρόκειται για αλλοδαπούς: επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου ή του Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης των γονέων και άδειες παραμονής.

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Ληξιαρχείο Δ.Ε Ερμούπολης και Δ.Ε Άνω Σύρου 

Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη 

Τηλέφωνο: 2281361021-61029


Ληξιαρχείο Δ.Ε Ποσειδωνίας 

Διεύθυνση Τσιροπινά Ποσειδωνία

H Δήλωση του γάμου γίνεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου του τόπου τέλεσης του γεγονότος. Υπόχρεοι προς δήλωση είναι ο ένας εκ των δυο συζύγων ή τρίτος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Ο γάμος πρέπει να δηλωθεί εντός 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης του. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας επιβάλλεται πρόστιμο από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στην δήλωση του τελέσαντος τον γάμο, πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής τόπος και η ημερομηνία τέλεσης του, οι ακριβείς ημερομηνίες και τόποι γέννησης των συζύγων, οι ιθαγένειες, οι αριθμοί Δημοτολογίου, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., οι βαθμοί γάμου καθώς και οι συνταξιοδοτικοί φορείς ασφάλισης και τα επαγγέλματά τους. 

Στην περίπτωση δε αλλοδαπών, στην ως άνω δήλωση πρέπει να αναγράφονται ξεχωριστά τα ονόματα και επώνυμά τους, όπως επίσης τα ονόματα και επώνυμα των γονέων τους, που φέρουν την στιγμή που τελέστηκε ο γάμος, με ελληνικούς και σε παρένθεση με λατινικούς χαρακτήρες.

Βαπτιστικά ονόματα αλλοδαπών, που δεν έχουν αναγνωριστεί από την χώρα τους και δεν αναγράφονται στα διαβατήριά τους, δεν πρέπει να προστίθενται ως δεύτερο συνθετικό του ονόματός τους στην δήλωση τέλεσης γάμου. 

Το γνήσιο της υπογραφής των θρησκευτικών λειτουργών πρέπει να θεωρείται από τις οικείες τους Εκκλησιαστικές Αρχές.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία)
 • Δήλωση του τελέσαντος τον γάμο, η οποία έχει εκδοθεί κατά την τέλεση είτε από τον θρησκευτικό λειτουργό αν πρόκειται για θρησκευτικό γάμο είτε από τον Δήμο αν πρόκειται για πολιτικό γάμο.
 • Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, εκτός εάν περιλαμβάνεται στην ανωτέρω δήλωση. 
 • Ταυτότητες ή Διαβατήριο με άδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς). Σε περίπτωση κατόχου ροζ κάρτας (αίτησης πολιτικού ασύλου) χρειάζεται και η βεβαίωση κατάθεσης διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου έγκυρου εγγράφου που πιστοποιεί ταυτότητα, από το αστυνομικό τμήμα αλλοδαπών που εξέδωσε την αίτηση ασύλου.

Γραφείο Εξυπηρέτησης:

Ληξιαρχείο Δ.Ε Ερμούπολης και Δ.Ε Άνω Σύρου 

Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη 

Τηλέφωνο: 2281361021-61029


Ληξιαρχείο Δ.Ε Ποσειδωνίας 

Διεύθυνση Τσιροπινά Ποσειδωνία

Η απογραφική βεβαίωση χορηγείται σε κάθε ενδιαφερόμενο που τον αφορά ο πληθυσμός της αντίστοιχης Κοινότητας για κάθε νόμιμη χρήση, μετά από έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • Εξουσιοδότηση σε περίπτωση τρίτου προσώπου

Γραφείο Έκδοσης

 1. Γραμματεία Κοινότητας Μάννα και Ερμούπολης
  • 2281361054 (Μαραγκού Αμαλία)
 2. Γραμματεία Κοινότητας Άνω Σύρου – Βάρης – Γαλησσά – Πάγου – Ποσειδωνίας –Φοίνικα και Χρουσσών
  •  2281362514 (Ρούσσος Πέτρος)

Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να τελέσουν πολιτικό γάμο, πρέπει πρωτίστως να έχουν αιτηθεί την έκδοση άδειας τέλεσης πολιτικού γάμου από τον Δήμο της μόνιμης κατοικίας τους.

Οι κάτοικοι του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης πρέπει να υποβάλουν το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο Αίτηση για πολιτικό γάμο Ελλήνων ή το έντυπο Αίτηση αλλοδαπού για πολιτικό γάμο (εφόσον είναι αλλοδαποί), μαζί με τα αναφερόμενα στα δύο αυτά έντυπα δικαιολογητικά. Η αίτηση συνοδεύεται από την Υπεύθυνη Δήλωση.

Η αίτηση με την υπεύθυνη δήλωση και τα αναγκαία δικαιολογητικά κατατίθενται από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πολίτες αυτοπροσώπως στο Γρ. Δημοτολογίου του Δήμου (Δημαρχιακό Μέγαρο, Πλ. Μιαούλη, α’ όροφος), ωστόσο, μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικώς στη δ/νση dimotologio@syros-ermoupolis.gr . Στην περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης κατατίθενται:

-η αίτηση εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη

-υπεύθυνη δήλωση που θα έχει εκδοθεί μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με το κείμενο που αναφέρεται στο έντυπο “Υπεύθυνη Δήλωση”)

-όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης σκαναρισμένα

Κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών εκδίδεται “Γνωστοποίηση γάμου” την οποία οι ενδιαφερόμενοι/ες καταχωρίζουν σε εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας της Σύρου.

Μετά την πάροδο μίας εβδομάδας εκδίδεται η άδεια γάμου, η οποία έχει διάρκεια 6 μήνες. 

Καθορισμός χώρων, ημερών και ωρών τέλεσης πολίτικων γάμων στον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Σύμφωνα με την αριθ. 166/2021 Απόφαση Δημάρχου Σύρου-Ερμούπολης έχουν οριστεί ως τόπος τέλεσης των Πολιτικών Γάμων, όλοι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι των δημοτικών καταστημάτων στη Δ.Ε. Ερμούπολης (Δημαρχείο Σύρου – Ερμούπολης, Πλατεία Μιαούλη) και στη Δ.Ε. Ποσειδωνίας (πρώην Δημαρχείο Ποσειδωνίας, Έπαυλη Τσιροπινά).

Η τέλεση των Πολιτικών Γάμων πραγματοποιείται τις κάτωθι ημέρες και ώρες :

 • Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 11:00 π.μ. έως 14:00μ.μ.
 • Σάββατο κατά τις ώρες 18:00 έως 21:00 (το καλοκαίρι) και κατά τις ώρες 17:00 έως 20:00 (τον χειμώνα).

Γραφείο Έκδοσης:

Τμήμα Δημοτολογίου

Διεύθυνση: Πλατεία Μιαουλη

Τηλέφωνο: 2281361029-61062

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.