Αποφάσεις Δημάρχου-Αντιδημάρχων

Τροποποίηση-συμπλήρωση της με αρ. 191/2019 (ορθή επανάληψη) απόφασης Δημάρχου Δήμου Σύρου – Ερμούπολης
Τροποποίηση-συμπλήρωση της με αρ. 191/2019 (ορθή επανάληψη) απόφασης Δημάρχου Δήμου Σύρου – Ερμούπολης
Απόφαση 99/2020 Δημάρχου
Τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.
Απόφαση 91/2020 Δημάρχου
Απόφαση 91/2020 Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Τροποποίηση των με αρ. 190 και 191/2019 (ορθή επανάληψη)αποφάσεων Δημάρχου και ορισμός νέου Αντιδημάρχου Δήμου Σύρου – Ερμούπολης [Τροποποίηση των με αρ. 190 και 191/2019 (ορθή επανάληψη) αποφάσεων Δημάρχου και ορισμός νέου Αντιδήμαρχου Δήμου Σύρου-Ερμούπολη;]