Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο "Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης για το έργο ΕΡΜΗΣ ΙΙ"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο "Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης για το έργο ΕΡΜΗΣΙΙ" που αφορά τις "Αναφορές προόδου" της πράξης "Βελτίωση προσβασιμότητας ατόμων με προβλήματα κινητικότητας" με τίτλο: "Τουρισμός χωρίς Εμπόδια για Όλους" και ακρωνύμιο "ΕΡΜΗΣΙΙ" που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Go to top