“ΣΟΧ 2/2024 (Α.Π.:7962/16-04-2024) με ΑΔΑ:929ΒΩΗΟ-ΝΙΒ Ανακοίνωση Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης”

9 Μαΐου, 2024 12:05

1.ΣΟΧ 2/2024 (Α.Π.:7962/16-04-2024) με ΑΔΑ:929ΒΩΗΟ-ΝΙΒ Ανακοίνωση του Δημάρχου Σύρου – Ερμουπολης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου

2. Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-06-2021»

3.Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξη Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «03-01-2024»

4.Έντυπο ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ

5.09-05-2024 ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων της ΣΟΧ 2/2024

Ετικέτες: