Απόφαση 154/2024 της Δημοτικής Επιτροπής

17 Μαΐου, 2024 8:52

Έγκριση ή μη 4ου αιτήματος αναπροσαρμογής τιμών για τις υπηρεσίες συλλογής – αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών

Ετικέτες: