Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο "Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης για το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο "Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης για το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ" που αφορά τον "ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ  ΈΡΓΟΥ - ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΟΥ - ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ για την πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ" με Τίτλο: "Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα".

Go to top