Διαγωνισμοί

Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης δύο τμημάτων κοινόχρηστου χώρου επί της Πλατείας Μιαούλη, έναντι ανταλλάγματος
Στην Ερμούπολη και στο κατάστημα του Δήμου και ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 ως 12:30 θα γίνει δημόσια πλειοδοτική, φανερή, προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση χρήσης δύο τμημάτων κοινόχρηστου χώρου επί της Πλατείας Μιαούλη, έναντι ανταλλάγματος.
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών κτιρίων (χρήση 2018/19)”
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών κτιρίων (χρήση 2018/19)”
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης.
Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης προκηρύσσει Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για  «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, προϋπολογισμού 290.503,43€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Διακήρυξη Δημοπρασίας για Εκποίηση Οχημάτων Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Εκμίσθωση Ακινήτου – Γήπεδο 5×5
“Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης”
Πρόσκληση για “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & Λογισμικών”
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και Λογισμικών”.
Διακήρυξη Δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου – οικοπέδου στην περιοχή Κίνι του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης
Η Οικονομική Επιτροπή του Σύρου- Ερμούπολης διακηρύττειδημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την αγορά ακινήτων – οικοπέδων από το Δήμο Σύρου – Ερμούπολης στην περιοχή Κίνι του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης.
Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος με πατάρι επί της οδού Χίου Κ.Ερμούπολης
Στην Ερμούπολη και στο κατάστημα του Δήμου της, τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 12.00 ως 12.30 θα γίνει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος εμβαδού 39,82 τ.μ. με πατάρι 37,55τ.μ. και ΚΑΕΚ 290452414001 επί της οδού Χίου Κ.Ερμούπολης (πρώην κατάστημα VIR MAR).
  • Kατηγορίες