Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Τμήματος Αιγιαλού και παραλίας Βάρης Ν. Σύρου
Από το Δήμο Σύρου- Ερμούπολης ανακοινώνεται ότι στην Ερμούπολη και στο κατάστημα του Δήμου της, την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 θα γίνει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1) χώρου στην παραλία Βάρης Ν. Σύρου.
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης Αναδόχου Υλοποίησης Παραδοτέων του Έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ KAI ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Ο Δήμος μας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά στην παροχή υπηρεσιών  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ KAI ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Αφορά στην εκπόνηση σχεδίου για τη διαχείριση του προορισμού (Destination Management Plan) και την ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας της Σύρου (Destination Brand), καθώς και στη δημιουργία εικαστικής ταυτότητας του τόπου. […]
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου
για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση και χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού θεάτρου Απόλλων και λοιπών δημοτικών εγκαταστάσεων ετήσιας διάρκειας (2021–2022)» προϋπολογισμού 55.800,00€ (πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Συντήρηση και χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού θεάτρου Απόλλων και λοιπών δημοτικών εγκαταστάσεων ετήσιας διάρκειας» για ένα έτος (12 μήνες), προϋπολογισμού 55.800,00 ευρώ (πενήντα πέντε χιλιάδων και οκτακοσίων […]
Συνοπτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση -Αναβάθμιση – Συντήρηση σχολικών κτιρίων (χρήση 2020)»
Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:«Βελτίωση – Αναβάθμιση – Συντήρηση σχολικών κτιρίων (χρήση 2020)»εκτιμώμενης αξίας 59.050,63 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της διακήρυξης.
Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών μελέτης με τίτλο: Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για το έργο συντήρησης και αποκατάστασης 4 διατηρητέων ταφικών μνημείων στο κοιμητήριο του Αγ.Γεωργίου της Ερμούπολης Σύρου
Η νέα ημερομηνία της αποσφράγισης των προσφορών της μελέτης με τίτλο: Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για το έργο συντήρησης και αποκατάστασης 4 διατηρητέων ταφικών μνημείων στο κοιμητήριο του Αγ.Γεωργίου της Ερμούπολης Σύρου» ορίζεται ως η Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00.
Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου : «Ανακατασκευή οδικού τμήματος περιοχής Βούρλη στην Ερμούπολη»
Ο Δήμος  Σύρου  – Ερμούπολης  διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για  την   εκτέλεση   του   έργου   :  «Ανακατασκευή  οδικού  τμήματος  περιοχής  Βούρλη  στην Ερμούπολη» συνολικού προϋπολογισμού 330.000,00€ με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95  Ν.4412/16). Ο διαγωνισμός θα  διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ  την 10/5/2021  και ώρα […]
Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ»,με εκτιμώμενη αξία : 68.548,38€ Ευρώ χωρίς ΦΠΑ
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών του Δήμου Σύρου Ερμούπολης κατά τους μήνες ΙΟΥΝΙΟ – ΙΟΥΛΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ για το έτος 2021, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις με το 2131.16/2682/30/10/2020, Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής για τον καθορισμό και χαρακτηρισμό των πολυσύχναστων παραλιακών χώρων της νήσου Σύρου λαμβάνοντας υπόψη […]
Συνοπτικός Διαγωνισμός Ανάδειξης Αναδόχου Υλοποίησης Παραδοτέων του Έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ KAI ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης διακηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό Ανάδειξης Αναδόχου Υλοποίησης Παραδοτέων του Έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ KAI ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού 73.160,00€ (εβδομήντα τριών χιλιάδων, εκατόν εξήντα ευρώ) […]
  • Kατηγορίες