Απόφαση 2/2021 Δημοτικού Συμβουλίου

20 Ιανουαρίου, 2021 12:18

Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσεως – Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων & Προσαρτήματος ο.ε. 2018

Ετικέτες: