Απόφαση 142/2024 της Δημοτικής Επιτροπής

13 Μαΐου, 2024 11:50

Λήψη απόφασης για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Προσαρμογή δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού δελτίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021

Ετικέτες: