Αυτοτελές Τμήμα Ανάπτυξης & Εξυπηρέτησης του Επιχειρηματία

Γραφείο:

Ρύθμισης και ‘Έκδοσης Αδειών Επιχ/κών Δραστηριοτήτων

 • Τηλέφωνο : 2281360925
 • Fax : 2281360920
 • Ταχ. Δνση: Δον Ι.Στεφάνου 7, Άνω Σύρος 84100
 • Ε-mail: e.tarzenta@syrosermoupolis.gr

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναγράφεται:
 3. “Δηλώνω ότι α) δεν ασκώ άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή σε περίπτωση που ασκεί:
  • ασκώ και άλλη επαγγελματική δραστηριότητα και το εισόδημα που αποκτώ, δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21 – Ν. 4497/2017 (40% του ποσού του κατωφλίου της φτώχειας – μονοπρόσωπα νοικοκυριά – ΕΛ.ΣΤΑΤ.))
  • ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παρ.3 του άρθρου 38 – Ν. 4497/2017
  • δεν λαμβάνω σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα
 4. Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών
 5. Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές
 6. Έντυπα Ε1 & Ε3
 7. Φορολογική ενημερότητα
 8. Ασφαλιστική ενημερότητα
 9. Υπεύθυνη δήλωση (μόνο για όσους προσέρχονται σε λαϊκές αγορές) , στην οποία να αναγράφεται: “Δεν έχω οικονομικές εκκρεμότητες, αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36 – Ν. 4497/2017”
 10. Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ
 11. Παράβολο 15€ (πληρωμή στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στη Δημαρχία)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ – ΠΑΛΙΑ ΑΔΕΙΑ

1) Αίτηση 

2) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

2.1) Τα παραγόμενα είδη και οι εκτιμώμενες ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να διαθέσει

2.2) Η έκταση και η τοποθεσία των καλλιεργειών

2.3) Το χρονικό διάστημα (όχι μεγαλύτερο από ένα (1) έτος) που ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει τα προϊόντα του, με αναφορά στο κάθε προϊόν ξεχωριστά

3) Αντίγραφο της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (μόνο για αγρότες)

4) Αντίγραφο της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ (μόνο για αγρότες)

5) Παράβολο 3€ (πληρωμή στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στη Δημαρχία)

6) Ασφαλιστική ενημερότητα

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο ταυτότητας
 3. Άδεια άσκησης υπαίθριου  εμπορίου ή παραγωγού
 4. Δημοτική ενημερότητα

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο ταυτότητας (σε περίπτωση εταιρείας & το καταστατικό της)
 3. Μηδενική ταμειακή απόδειξη
 4. Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας (σε περίπτωση εταιρείας & όλων των μελών)
 5. Σκαρίφημα κ.χ. (4 αντίγραφα)
Κέντρο Υπηρεσιών
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.