Καθαριότητα, Περιβάλλον και Ανακύκλωση

Το γραφείο Φυσικών Πόρων είναι αρμόδιο (ως γραφείο υποδοχής
πολιτών) για τη σύνταξη των αιτήσεων που αφορούν την έκδοση αδειών χρήσης ύδατος ή αδειών εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή εγγραφής σημείου υδροληψίας Ε.Μ.Σ.Υ. ή χορήγησης πιστοποιητικού Ε.Μ.Σ.Υ. για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης και κατ’ επέκταση είναι αρμόδια και για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται και που θα επισυνάπτονται με τις παραπάνω αιτήσεις.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το γραφείο Φυσικών Πόρων προς τους πολίτες και για τις οποίες επιθυμούμε να προσφέρουμε ηλεκτρονική πληροφόρηση και ηλεκτρονική πραγματοποίηση των συναλλαγών είναι οι εξής:

Η αίτηση για εγγραφή σημείου υδροληψίας, κατατίθεται από τους κατόχους σημείου υδροληψίας (πηγάδι, γεώτρηση, πηγή), καθώς και από τους ενδιαφερόμενους για διάνοιξη νέου σημείου υδροληψίας (νέο έργο). Η εν’ λόγω αίτηση προωθείται στη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση εγγραφής σημείου υδροληψίας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – Δήλωση εγγραφής σημείου υδροληψίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
 • Υφιστάμενη άδεια χρήσης ύδατος σε ισχύ ή μη.
 • Συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει εμπράγματο δικαίωμα (κυριότητα, επικαρπία, δουλεία).
 • Κτηματολογικό απόσπασμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος.
 • Σημείο υδροληψίας με συντεταγμένες και περιγράμματα των περιοχών χρήσης ύδατος από το σημείο υδροληψίας.
 • Φωτογραφίες σημείου υδροληψίας.
 • Εξουσιοδότηση σε περίπτωση τρίτου προσώπου.
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης σε περίπτωση μίσθωσης.
 • Πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης από τη Δ.Ο.Υ. ή αντίστοιχη ηλεκτρονική κατάθεση ποσού 100,00 € στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων Κ.Α.Ε. 3517 (Υπέρ Πράσινου Ταμείου), με αιτιολογία καταβολής “Εκπρόθεσμη αίτηση ΕΜΣΥ” ‘Η σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας ΙΒΑΝ: GR 96 0100 0240 0000 0000 0266 338 (σε οποιαδήποτε Τράπεζα).

Για εκτέλεση νέου έργου αξιοποίησης υδατικού πόρου απαιτείται υδρογεωλογική μελέτη με:

α) Τεχνικά χαρακτηριστικά υδροληψίας (βάθος, διάμετρος ανόρυξης, είδος και διάμετρος σωλήνωσης, είδος και διάμετρος πιεζομετρικού σωλήνα σε περίπτωση γεώτρησης).

β) Γεωμορφολογία περιοχής.

γ) Γεωλογικά – Υδρολογικά – Υδρογεωλογικά Στοιχεία (γεωλογικοί σχηματισμοί, υδρογεωλογική συμπεριφορά σχηματισμών, αναμενόμενη στάθμη – παροχή, γεωλογικός χάρτης περιοχής, εκτίμηση της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης του υπόγειου υδατικού σώματος σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Διαχείρισης.

Γραφείο κατάθεσης: Φυσικών Πόρων.
Γραφείο έκδοσης: Δ/νση Υδάτων (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου).

Εναλλακτικά:

 • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου: http://www.apdaigaiou.gov.gr/

Η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού Ε.Μ.Σ.Υ. για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης, κατατίθεται από τους κατόχους σημείου υδροληψίας (πηγάδι ή γεώτρηση), καθώς και από τους ενδιαφερόμενους για διάνοιξη νέου σημείου υδροληψίας. Η εν’ λόγω αίτηση προωθείται στην Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού Ε.Μ.Σ.Υ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα.
 • Υφιστάμενη άδεια χρήσης ύδατος σε ισχύ ή μη.
 • Συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει εμπράγματο δικαίωμα (κυριότητα, επικαρπία, δουλεία).
 • Κτηματολογικό απόσπασμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος.
 • Σημείο υδροληψίας με συντεταγμένες και περιγράμματα των περιοχών χρήσης ύδατος από το σημείο υδροληψίας.
 • Φωτογραφίες σημείου υδροληψίας.
 • Εξουσιοδότηση σε περίπτωση τρίτου προσώπου.
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης σε περίπτωση μίσθωσης.
 • Πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης από τη Δ.Ο.Υ. ή αντίστοιχη ηλεκτρονική κατάθεση ποσού 100,00 € στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων Κ.Α.Ε. 3517 (Υπέρ Πράσινου Ταμείου), με αιτιολογία καταβολής “Εκπρόθεσμη αίτηση ΕΜΣΥ” ‘Η σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας ΙΒΑΝ:GR 96 0100 0240 0000 0000 0266 338 (σε οποιαδήποτε Τράπεζα).

Για εκτέλεση νέου έργου αξιοποίησης υδατικού πόρου απαιτείται υδρογεωλογική μελέτη με:

α) Τεχνικά χαρακτηριστικά υδροληψίας (βάθος, διάμετρος ανόρυξης, είδος και διάμετρος σωλήνωσης, είδος και διάμετρος πιεζομετρικού σωλήνα σε περίπτωση γεώτρησης).
β) Γεωμορφολογία περιοχής
γ) Γεωλογικά – Υδρολογικά – Υδρογεωλογικά Στοιχεία (γεωλογικοί σχηματισμοί, υδρογεωλογική συμπεριφορά σχηματισμών, αναμενόμενη στάθμη – παροχή, γεωλογικός χάρτης περιοχής,
εκτίμηση της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης του υπόγειου υδατικού σώματος σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Διαχείρισης.

Γραφείο κατάθεσης: Φυσικών Πόρων.
Γραφείο έκδοσης: Δ/νση Υδάτων (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου).

Εναλλακτικά:

 • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου: http://www.apdaigaiou.gov.gr/

Η αίτηση για έκδοση άδειας χρήσης ύδατος υφιστάμενης ή νέας υδροληψίας, κατατίθεται από τους κατόχους σημείου υδροληψίας (πηγάδι ή γεώτρηση), καθώς και από τους ενδιαφερόμενους για
διάνοιξη νέου σημείου υδροληψίας. Η εν’ λόγω αίτηση προωθείται στην Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση της παραπάνω άδειας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Αίτηση – Δήλωση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV και Β2 για υφιστάμενα έργα ή Αίτηση – Δήλωση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV και Β1 για νέα έργα.
 • Υφιστάμενη άδεια χρήσης ύδατος σε ισχύ ή μη.
 • Συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει εμπράγματο δικαίωμα (κυριότητα, επικαρπία, δουλεία).
 • Κτηματολογικό απόσπασμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος.
 • Σημείο υδροληψίας με συντεταγμένες και περιγράμματα των περιοχών χρήσης ύδατος από το σημείο υδροληψίας.
 • Φωτογραφίες σημείου υδροληψίας.
 • Εξουσιοδότηση σε περίπτωση τρίτου προσώπου.
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης σε περίπτωση μίσθωσης.
 • Πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης από τη Δ.Ο.Υ. ή αντίστοιχη ηλεκτρονική κατάθεση ποσού 150,00 € στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων Κ.Α.Ε. 3517 (Υπέρ Πράσινου Ταμείου), με αιτιολογία καταβολής “Εκπρόθεσμη αίτηση ΕΜΣΥ” ‘Η σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας ΙΒΑΝ:GR 96 0100 0240 0000 0000 0266 338 (σε οποιαδήποτε Τράπεζα).
 • Πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης από τη Δ.Ο.Υ. ή αντίστοιχη ηλεκτρονική κατάθεση ποσού 100,00 € στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων Κ.Α.Ε. 3517 (Υπέρ Πράσινου Ταμείου), με αιτιολογία καταβολής “Εκπρόθεσμη αίτηση ΕΜΣΥ” ‘Η σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας ΙΒΑΝ:GR 96 0100 0240 0000 0000 0266 338 (σε οποιαδήποτε Τράπεζα).

Για νέα έργα εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικού πόρου απαιτείται υδρογεωλογική μελέτη με:

α) Τεχνικά χαρακτηριστικά υδροληψίας (βάθος, διάμετρος ανόρυξης, είδος και διάμετρος
σωλήνωσης, είδος και διάμετρος πιεζομετρικού σωλήνα σε περίπτωση γεώτρησης).
β) Γεωμορφολογία περιοχής.
γ) Γεωλογικά – Υδρολογικά – Υδρογεωλογικά Στοιχεία (γεωλογικοί σχηματισμοί, υδρογεωλογική συμπεριφορά σχηματισμών, αναμενόμενη στάθμη – παροχή, γεωλογικός χάρτης περιοχής, εκτίμηση της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης του υπόγειου υδατικού σώματος σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Διαχείρισης.

Γραφείο κατάθεσης: Φυσικών Πόρων.
Γραφείο έκδοσης: Δ/νση Υδάτων (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου).

Εναλλακτικά:

 • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου: http://www.apdaigaiou.gov.gr/

Ηλεκτρονική αίτηση: http://www.syros-ermoupolis.gr/request-form/

Ηλεκτρονική αίτηση: http://www.syros-ermoupolis.gr/request-form/

Ηλεκτρονική αίτηση: http://www.syros-ermoupolis.gr/request-form/

Κέντρο Υπηρεσιών
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.