Τεχνική Υπηρεσία

Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών ακινήτων, κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, χιλιομετρικών αποστάσεων

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Απόσπασμα Κτημ.Φύλλου (ΚΑΕΚ)

Αφορά:

Πολίτες με μόνιμη κατοικία στα όρια του Δήμου.

Υπεύθυνο Γραφείο:

 • Γραμματεία: 2281362514
 • Τμ. Έργων Οδοποιίας, Συγκοινωνιών & Αδειών Μεταφορών: 2281362522

Αν έχει ήδη εκδοθεί και τα στοιχεία παραμένουν ίδια δεν εκδίδεται εκ νέου

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Απόσπασμα Κτημ.Φύλλου (ΚΑΕΚ)

Αφορά:

Πολίτες με μόνιμη κατοικία στα όρια του Δήμου.

Υπεύθυνο Γραφείο:

 • Γραμματεία: 2281362514
 • Τμ. Έργων Οδοποιίας, Συγκοινωνιών & Αδειών Μεταφορών: 2281362522

Αν έχει ήδη εκδοθεί και τα στοιχεία παραμένουν ίδια δεν εκδίδεται εκ νέου

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι και το χρονικό διάστημα της κατάληψης, απαιτείται να αναγράφονται και τα τετραγωνικά μέτρα του υπό κατάληψη πεζοδρομίου.
 2. Οικοδομική άδεια
 3. Διπλότυπο είσπραξης (εκδίδεται από την οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αφού καταβληθεί το απαιτούμενο ποσό στο Ταμείο του Δήμου), 7,00 €/τ.μ.- το μήνα
 4. Δημοτική ενημερότητα (από το ταμείο του Δήμου)
 5. Εγγυητική επιστολή (το ύψος της οποίας καθορίζεται από την Υπηρεσία)
 6. Φωτογραφίες του χώρου που θα γίνει η κατάληψη
 7. Σκαρίφημα μηχανικού που να αποτυπώνει τον χώρο που θα καταλάβει η σκαλωσιά
 8. Τεχνική Έκθεση

Αφορά:

Πολίτες που πραγματοποιούν οικοδομικές εργασίες με χρήση ικριωμάτων

Υπεύθυνο Γραφείο:

 • Γραμματεία: 2281362514
 • Τμ. Έργων Οδοποιίας, Συγκοινωνιών & Αδειών Μεταφορών: 2281362522

Ηλεκτρονική αίτηση: http://www.syros-ermoupolis.gr/request-form/

Ηλεκτρονική αίτηση: http://www.syros-ermoupolis.gr/request-form/

Ηλεκτρονική αίτηση: http://www.syros-ermoupolis.gr/request-form/

Ηλεκτρονική αίτηση: http://www.syros-ermoupolis.gr/request-form/

Ηλεκτρονική αίτηση: http://www.syros-ermoupolis.gr/request-form/

Ηλεκτρονική αίτηση: http://www.syros-ermoupolis.gr/request-form/

Ηλεκτρονική αίτηση: http://www.syros-ermoupolis.gr/request-form/

Ηλεκτρονική αίτηση: http://www.syros-ermoupolis.gr/request-form/

Κέντρο Υπηρεσιών
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.