Οικονομική Υπηρεσία

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΟΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ Τ.Α.Π.

Με κάθε Συμβολαιογραφική Πράξη οφείλει ο Πωλητής ή ο Αγοραστής να ενημερώνει το Δήμο για την αλλαγή ιδιοκτησίας του ακινήτου.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας που θα αναγράφονται αναλυτικά τα Τ.Μ. του Ακινήτου (κύριοι χώροι, βοηθητικοί χώροι, ημιυπαίθριοι, σκεπαστές βεράντες, κλειστές δεξαμενές, υπόγεια κ.λ.π)
 • Λογαριασμό ΔΕΗ (εφόσον είναι ηλεκτροδοτούμενο) ή Ε2
 • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Γραφείο Έκδοσης

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Πόρων
Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη
Τηλέφωνο: 2281361017-61038

Εναλλακτικά

Χορήγηση αντιγράφου υπεύθυνης δήλωσης καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να γίνει σύνδεσή ή επανασύνδεση με τη ΔΕΔΔΗΕ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο Σχεδίου Ηλεκτρολόγου
 • Διάγραμμα κάλυψης του ακινήτου ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • Ε2 για τα πέντε τελευταία έτη (σε περίπτωση που έχει γίνει διακοπή μεταγενέστερα, από την ημερομηνία διακοπής)

Γραφείο Έκδοσης

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Πόρων
Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη
Τηλέφωνο: 2281361017-61038

Εναλλακτικά

Για τη  χορήγηση αντιγράφου υπεύθυνης δήλωσης καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να γίνει σύνδεσή εργοταξιακής παροχής με τη ΔΕΔΔΗΕ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο Σχεδίου Ηλεκτρολόγου
 • Φωτοαντίγραφο Άδειας Οικοδομής θεωρημένη από την πολεοδομία για ηλεκτροδότηση

Γραφείο Έκδοσης

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Πόρων
Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη
Τηλέφωνο: 2281361017-61038

Εναλλακτικά

Η αίτηση κατατίθεται με σκοπό να δηλωθεί ένα ακίνητου που δεν είναι πλέον ηλεκτροδοτούμενο προκειμένου να χρεώνεται με το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) που του αναλογεί.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Βεβαίωση από ΔΕΔΔΗΕ που θα αναφέρει πότε έγινε η διακοπή ηλεκτροδότησης
 • Διάγραμμα κάλυψης του ακινήτου ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • Ε2 για τα πέντε τελευταία έτη ή από την ημερομηνία διακοπής εφόσον η ημερομηνία είναι μεταγενέστερη

Γραφείο Έκδοσης

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Πόρων
Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη
Τηλέφωνο: 2281361017-61038

Εναλλακτικά

Η αίτηση κατατίθεται με σκοπό την κανονική ηλεκτροδότηση ακινήτου (για πρώτη φορά).

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο Σχεδίου Ηλεκτρολόγου
 • Φωτοαντίγραφο Άδειας Οικοδομής θεωρημένη από την πολεοδομία για ηλεκτροδότηση
 • Διάγραμμα κάλυψης
 • Βεβαίωση Περαίωσης της Διαδικασίας Υπαγωγής στο Ν. 3843/2010 ή 4178/2013 ή 4495/2017 (εφόσον υπάρχουν τακτοποιήσεις) & Διάγραμμα Κάλυψης της Υπαγωγής

Γραφείο Έκδοσης

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Πόρων
Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη
Τηλέφωνο: 2281361017-61038

Εναλλακτικά

Η αίτηση κατατίθεται με σκοπό να διορθωθούν τα τετραγωνικά μέτρα που έχουν δηλωθεί για ένα ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο προκειμένου να χρεώνονται σωστά τα δημοτικά τέλη και το ΤΑΠ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας (Δ.Ε.Η. κλπ.)
 • Βεβαίωση Περαίωσης της Διαδικασίας Υπαγωγής στο Ν. 3843/2010 ή 4178/2013 ή 4495/2017 (εφόσον υπάρχουν τακτοποιήσεις) & Διάγραμμα Κάλυψης της Υπαγωγής
 • Διάγραμμα κάλυψης ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου που θα αναγράφονται αναλυτικά τα τ.μ. του ακινήτου
 • Εξουσιοδότηση σε περίπτωση τρίτου προσώπου

Γραφείο Έκδοσης

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Πόρων
Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη
Τηλέφωνο: 2281361017-61038

Εναλλακτικά

Η αίτηση κατατίθεται στο Δήμο με σκοπό τη μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας & φωτισμού στην κύρια κατοικία του αιτούντα.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναγράφονται στο έντυπο της αίτησης ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει ο αιτούμενος:

Αίτηση για δήλωση αναπηρίας

Αίτηση για δήλωση απορίας

Αίτηση για δήλωση μακροχρόνιας ανεργίας

Αίτηση για δήλωση μονογονεϊκής οικογένειας

Αίτηση για δήλωση πολυτεκνίας

Εφόσον ο αιτών δεν είναι ιδιοκτήτης αλλά μισθωτής του ακινήτου είναι υποχρεωτική η κατάθεση , πέραν των υπόλοιπων δικαιολογητικών , υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη ότι είναι ενήμερος για τη μείωση των δημοτικών τελών και σε περίπτωση αναχώρησης του δικαιούχου (λήξη ή λύση της μίσθωσης) οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως το Τμήμα Δημοτικών προσόδων & πόρων του Δήμου.

(Υπεύθυνη Δήλωση)

Γραφείο Έκδοσης

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Πόρων
Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη
Τηλέφωνο: 2281361017-61038

Εναλλακτικά

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

Η αίτηση κατατίθεται προκειμένου να εισπραχθεί το τέλος που αφορά το δικαίωμα ενταφιασμού.

Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά.

Αίτηση για δικαίωμα ταφής

Γραφείο Έκδοσης

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Πόρων
Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη
Τηλέφωνο: 2281361033-61034

Εναλλακτικά

Η αίτηση κατατίθεται προκειμένου να εισπραχθεί το τέλος ανακομιδής (εκταφής ) , το τέλος χρήσης οστεοφυλακίου . Κατατίθεται επίσης προκειμένου να αιτηθούμε την αλλαγή υπόχρεου, τη μεταφορά οστών ή τη ρίψη οστών στο χωνευτήριο.

Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά.

Αίτηση για τέλος ανακομιδής και τέλος χρήσης οστεοφυλακίου

Γραφείο Έκδοσης

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Πόρων
Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη
Τηλέφωνο: 2281361033-61034

Εναλλακτικά

Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά (η αίτηση κατατίθεται σε συνεννόηση με τον υπάλληλο του δημοτικού νεκροταφείου)

Αίτηση για πληρωμή ποσού που αφορά τοποθέτηση αντικειμένου διακόσμησης σε τάφο του δημοτικού νεκροταφείου (καντηλιέρα , σταυρός κλπ. )

Γραφείο Έκδοσης

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Πόρων
Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη
Τηλέφωνο: 2281361033-61034

Εναλλακτικά

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Αίτηση με την οποία ο πολίτης εκδηλώνει την πρόθεσή του να μισθώσει δημοτικό ακίνητο , απευθείας ή μέσω δημοπρασίας.

Γραφείο Έκδοσης

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Πόρων
Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη
Τηλέφωνο: 2281361019

Εναλλακτικά

Αίτηση με την οποία ο πολίτης εκδηλώνει την πρόθεσή του να μισθώσει τμήματος αιγιαλού –παραλίας στις παραλίες που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δήμου , απευθείας ή μέσω δημοπρασίας.

Γραφείο Έκδοσης

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Πόρων
Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη
Τηλέφωνο: 2281361019

Εναλλακτικά

Αίτηση με την οποία ο εκπρόσωπος του συλλόγου/ φορέα ζητά τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου με σκοπό τη στέγαση της έδρας του συλλόγου/ των γραφείων αυτού / ή τη φύλαξη του αρχείου του με βάσει τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις ή την παράταση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του δημοτικού ακινήτου που τους έχει ήδη παραχωρηθεί.

Γραφείο Έκδοσης

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Πόρων
Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη
Τηλέφωνο: 2281361019

Εναλλακτικά

Αίτηση με την οποία ο μισθωτής δημοτικού ακινήτου του οποίου η μίσθωση έχει λήξει ζητά την παράταση αυτής σύμφωνα με τις ισχύουν διατάξεις.

Γραφείο Έκδοσης

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Πόρων
Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη
Τηλέφωνο: 2281361019

Εναλλακτικά

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, του ΒΔ 24-9/20-10-58, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3, του ΝΔ 703/1970 (ΦΕΚ 219/70/Α), άρθρο 3, Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α), άρθρο 54, Ν.1416/84 και άρθρο 26, Ν. 1828/89 (ΦΕΚ 2/Α/1989), άρθρο 57, παρ. 8, Ν.2218/1994 ο προτιθέμενος να χρησιμοποιήσει κοινόχρηστο χώρο στην προβολή της επιχείρησής του θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στα γραφεία του Δήμου  πριν από τη χρήση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Αντίγραφο ταυτότητας (σε περίπτωση εταιρείας & το καταστατικό της)
3. Μηδενική ταμειακή απόδειξη
4. Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας (σε περίπτωση εταιρείας & όλων των μελών)
5. Σκαρίφημα ή κάτοψη κτιρίου
6. Υπεύθυνες δηλώσεις των κάτωθι :  (σε περίπτωση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται εκτός της πρόσοψης του καταστήματος)

Γραφείο Έκδοσης

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Πόρων
Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη
Τηλέφωνο: 2281361019

Εναλλακτικά

Για τη χορήγηση άδειας διαφήμισης σε ταξί

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Αντίγραφο του ιδιωτικού συμβολαίου που συντάχθηκε μεταξύ διαφημιζόμενου και διαφημιστή-ιδιοκτήτη ταξί
3. Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας διαφημιζόμενου
4. Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας ιδιοκτήτη ταξί

Γραφείο Έκδοσης

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Πόρων
Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη
Τηλέφωνο: 2281361019

Εναλλακτικά

Για την καταβολή του τέλους παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων που αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων αρμοδιότητας του Δήμου  και υπόκεινται στο αντίστοιχο τέλος, απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α καθώς και το έντυπο δήλωσης που αφορά το αντίστοιχό  τέλος. (Έντυπο Δήλωσης)

Γραφείο Έκδοσης

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Πόρων
Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη
Τηλέφωνο: 2281361033- 2281361034

Εναλλακτικά

Για οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή (χορήγηση αντιγράφων, παροχή πληροφοριών κλπ.) Συμπληρώνεται το Έντυπο Απλής Αίτησης σε συνεννόηση με το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Πόρων στα τηλέφωνα:

2281361019
2281361018
2281361017
2281361038
2281361033
2281361034

Ώρες συναλλαγής με το κοινό : 08.00 -14.00

Κέντρο Υπηρεσιών
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.