Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016 για τις υπηρεσίες ”Συλλογής – Αποκομιδής Ανακυκλώσιμων Υλικών”

22 Ιανουαρίου, 2021 14:38

Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς  φορείς να υποβάλουν προσφορά για τις υπηρεσίες με τίτλο «Συλλογή – Αποκομιδή Ανακυκλώσιμων Υλικών», για τις οποίες δεν υποβλήθηκε προσφορά στα πλαίσια του υπ’ αριθ. πρωτ. 24528/30-12-2020 (20PROC007960015) συνοπτικού διαγωνισμού που προηγήθηκε, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016 και υπό τους όρους του διαγωνισμού, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα επτά χιλιάδων, εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ (67.952,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.