Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ”

10 Μαρτίου, 2023 11:45

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ» CPV: 45214200-2, 45310000-3, 45331100-7, συνολικού προϋπολογισμού 266.000,00€ με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών» (άρθρο 95, Ν.4412/16). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ την Δευτέρα 03/04/2023 και ώρα 10:00 π.μ (λήξη προσφορών).