Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμ. πρωτ. 17942/21-09-2022, και θέμα την «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος εργαζομένων για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης και των Νομικών Προσώπων του διάρκειας δύο ετών 2023-2025» στο ΕΣΗΔΗΣ.

5 Οκτωβρίου, 2022 11:51

Ανακοινώνεται

ότι ο Δήμος Σύρου- Ερμούπολης στο πλαίσιο της διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων με συστημικό αριθμό 170567 στο ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 641.891,71 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 38837 ΕΞ 2022/ΥψηΔ 29/09/2022 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  η  λειτουργία  του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ  Προμήθειες  και  Υπηρεσίες,  θα  τεθεί  εκτός λειτουργίας  από  την Παρασκευή  14.10.2022  και  ώρα  18:05 προκειμένου  να  εκτελεστούν  οι απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης της βάσης δεδομένων του και προβλέπεται να τεθεί εκ νέου σε παραγωγική λειτουργία την Πέμπτη 20.10.2022 και ώρα 08.00 π.μ.

Στην  πιο  πάνω  διακήρυξη  ορίζονταν  πως  οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούσαν  να  καταθέσουν  τις προσφορές τους μέχρι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00 ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus. gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εξαιτίας όμως της αδυναμίας υποβολής προσφοράς κατά το προαναφερόμενο διάστημα, οι προσφορές θα μπορούν πλέον να κατατεθούν έως και την Τρίτη 08 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Αντίστοιχα θα μετατεθεί και η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική  Προσφορά»  από  το  αρµόδιο, πιστοποιηµένο,  συλλογικό  όργανο  (Επιτροπή  διενέργειας  και αξιολόγησης του Διαγωνισµού).

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του δήμου www.syros-ermoupolis.gr και στην διαδικτυακή πύλη www . promitheus . gov .gr.

Η παρούσα απόφαση της παράτασης θα ακολουθήσει όλους τους κανόνες δημοσιότητας που είχαν τηρηθεί για τη δημοσιότητα της απόφασης διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ