Διακήρυξη: «Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για το έργο συντήρησης και αποκατάστασης 4 διατηρητέων ταφικών μνημείων στο Κοιμητήριο Αγ. Γεωργίου της Ερμούπολης Σύρου»

8 Δεκεμβρίου, 2020 11:51

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διακηρύσσει ανοικτή συνοπτική διαδικασία με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνική και οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:
«Υποέργο 1: Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για το έργο συντήρησης και
αποκατάστασης 4 διατηρητέων ταφικών μνημείων στο Κοιμητήριο Αγ. Γεωργίου τηςΕρμούπολης Σύρου» Εκτιμώμενης αξίας 59.437,80 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)