Διακήρυξη «Υπηρεσίες συλλογής – αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών»

30 Δεκεμβρίου, 2020 12:28

Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες Συλλογής – Αποκομιδής Ανακυκλώσιμων Υλικών, για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 67.952,00€ (εξήντα επτά χιλιάδων, εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.