Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης Αναδόχου Υλοποίησης Παραδοτέων του Έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ KAI ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

14 Μαΐου, 2021 12:17

Ο Δήμος μας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά στην παροχή υπηρεσιών  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ KAI ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Αφορά στην εκπόνηση σχεδίου για τη διαχείριση του προορισμού (Destination Management Plan) και την ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας της Σύρου (Destination Brand), καθώς και στη δημιουργία εικαστικής ταυτότητας του τόπου.

Περιλαμβάνει την  ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης,  την ανάλυση και ενσωμάτωση των απόψεων και θέσεων της τοπικής κοινωνίας στην κατάρτιση του στρατηγικού σχεδιασμού και την  ανάλυση των αντιλήψεων διαφορετικών ομάδων ενδιαφέροντος για την τωρινή εικόνα του νησιού.  Επίσης περιλαμβάνει, την κατάρτιση πλάνου δράσεων για την ανάπτυξη, διαχείριση και προώθηση του προορισμού σε βάθος τριετίας σε συνδυασμό με εξειδικευμένη στρατηγική για την ανάπτυξη της ιδιαίτερης ταυτότητας της Σύρου (Destination Brand) , την κατάρτιση εγχειριδίου  με αναλυτικές προδιαγραφές και οδηγίες για την ορθή χρήση της εικαστικής ταυτότητας και τον σχεδιασμό ενός μοντέλου διακυβέρνησης για την εφαρμογή του σχεδίου σε βάθος χρόνου καθώς και την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης προς την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του σχεδίου.