Διακήρυξη ”Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για το Θέατρο Απόλλων και ψυκτικής μονάδας για το Ενυδρείο Κινίου”

21 Δεκεμβρίου, 2020 14:37

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων στο Θέατρο Απόλλων και ψυκτικής μονάδας στο Ενυδρείο Κινίου, για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 67.580,00€ (εξήντα επτά χιλιάδων, πεντακοσίων ογδόντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.