Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΣΥΡΟΥ”

13 Απριλίου, 2023 13:19

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΣΥΡΟΥ»CPV: 45214220-8, 45310000-3 , 45331100-7 , συνολικού προϋπολογισμού 203.225,81€ με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών» (άρθρο 95, Ν.4412/16). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την Δευτέρα 01/05/2023 και ώρα 10:00 π.μ(λήξη προσφορών).