Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια τροφίμων και γάλακτος εργαζομένων για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης και των Νομικών Προσώπων του διάρκειας είκοσι τριών (23) μηνών, προϋπολογισμού 410.830,82€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

17 Φεβρουαρίου, 2023 12:53