Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Διαμόρφωση – εξοπλισμός κτιρίου Κορνηλάκη για τη δημιουργία γεωλογικού εκθετηρίου» του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης

4 Οκτωβρίου, 2022 13:48

Ο Δήμαρχος Δήμου Σύρου Ερμούπολης προκηρύσσει Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Διαμόρφωση – εξοπλισμός κτιρίου Κορνηλάκη για τη δημιουργία γεωλογικού εκθετηρίου» του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, προϋπολογισμού 137.714,40€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.