Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης.

16 Σεπτεμβρίου, 2021 13:35

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης προκηρύσσει Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για  «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, προϋπολογισμού 290.503,43€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.