Διακήρυξη “Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για το Προσωπικό του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης Έτους 2020”

29 Δεκεμβρίου, 2020 14:26

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020», προϋπολογισμού 83.804,81€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α