Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού (χρήση 2023 – 2024 – 2025), για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου Ερμούπολης

8 Νοεμβρίου, 2023 12:55

Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης προκηρύσσει Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για  την «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού (χρήση 2023 – 2024 – 2025)» για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, προϋπολογισμού 143.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.