Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Βελτίωση – Αναβάθμιση – Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Χρήση 2022”

22 Σεπτεμβρίου, 2023 13:38

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΧΡΗΣΗ 2022” εκτιμώμενης αξίας 133.345,90 Εύρω (χωρίς Φ.Π.Α. 24% ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), με ημερομηνία λήξης προσφορών την 23/10/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.