«Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την Αναβάθμιση αστικού & περιαστικού περιβάλλοντος – Προμήθεια νέου εξοπλισμού για την βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης.»

18 Μαΐου, 2022 12:27

Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, προκηρύσσει Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό (άνω των ορίων), με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για  «Αναβάθμιση αστικού & περιαστικού περιβάλλοντος – Προμήθεια νέου εξοπλισμού για την βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού» του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, προϋπολογισμού 269.390,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.