Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη “Μελέτη ανακατασκευής δημοτικού ακινήτου επί της οδού Σουρή, στην Ερμούπολη”

11 Αυγούστου, 2022 13:13

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης : “ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΥΡΗ, ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ” συνολικού προϋπολογισμού 119.900,82 € με χρησιμοποίηση του κόστους ως μοναδικού κριτηρίου για την ανάθεση (παρ. 6Α άρθρου 30 Ν.4782/21). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ την 22/09/2022 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη προσφορών).