Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Αναβάθμιση και Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου (Χρήση 2021)”

2 Μαρτίου, 2023 14:52

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου : “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΧΡΗΣΗ 2021)” συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00€ με το σύστημα προσφοράς με “Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης” (άρθρο 95 Ν.4412/16 ως ισχύει). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ την 27/03/2023 και ώρα 10:00 π.μ (λήξη προσφορών).