Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Σύρου. Υποέργο 1: Αναβάθμιση και βελτίωση Υποδομών”

20 Δεκεμβρίου, 2022 10:44

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Σύρου. Υποέργο 1: Αναβάθμιση και βελτίωση Υποδομών” συνολικού προϋπολογισμού 583.626,62€ με ΦΠΑ (CPV: 45316110-9, 45233260-9),
με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 Ν.4412/16 ως ισχύει). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), με ημερομηνία λήξης προσφορών την Δευτέρα 09-01-2023, ώρα 14:00 π.μ.