Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Αναβάθμιση και Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου (Χρήση 2021)”

3 Νοεμβρίου, 2022 11:27

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΧΡΗΣΗ 2021)» συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00€ με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 Ν.4412/16 ως ισχύει). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ την 28-11-2022 και ώρα 10:00 π.μ (λήξη προσφορών).