ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

1 Νοεμβρίου, 2021 12:03
Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό (άνω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για τις υπηρεσίες Συλλογής – Αποκομιδής Ανακυκλώσιμων Υλικών, για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης προϋπολογισμού 424.080,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός  χωρίς  ΦΠΑ:  228.000,00€ ΦΠΑ  24%:  54.720,00€),  Δικαίωμα Προαίρεσης για  το  έτος  2024  141.360,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 114.000,00 € ΦΠΑ 24%: 27.360,00€).