Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο “Υποδομές Προσβασιμότητας σε περιοχές παρέμβασης & Εξοπλισμός σε περιοχές τουριστικού ενδιαφ΄έροντος”

28 Δεκεμβρίου, 2021 14:35

Ο ∆ήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο «Υποδομές Προσβασιμότητας σε περιοχές παρέμβασης & Εξοπλισμός σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος» .
Κριτήριο κατακύρωσης για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ) η οποία δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της 17/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο Ν.4412/2016.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 07/02/2022 και ώρα 14:00.