Ανοικτός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ”

7 Ιουλίου, 2022 15:05

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ” συνολικού προϋπολογισμού 187.924,83 € με το σύστημα προσφοράς με “Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης”. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), με ημερομηνία λήξης προσφορών την 04/08/22, ώρα 10:00 π.μ.