Ανοικτός διαγωνισμός για ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “Αναβάθμιση και Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου (Χρήση 2021)”

30 Ιουνίου, 2022 11:39

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΧΡΗΣΗ 2021)» συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00€ με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ την 25/07/2022 και ώρα 10:00 π.μ.