Υπογραφή σύμβασης εκπόνησης μελέτης για το δημοτικό ακίνητο στην οδό Σουρή

27 Ιανουαρίου, 2023 13:07

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι υπεγράφη, την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023, μεταξύ του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και της Ένωσης Οικονομικών Φορέων: «Διονυσοπούλου Χρυσούλα του Ανδρέα» – «Γεώργιος Σουρής του Νικολάου» – «Μάριος Βανταράκης του Σπυρίδωνα», η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης για το έργο «Μελέτη ανακατασκευής δημοτικού ακινήτου επί της οδού Σουρή στην Ερμούπολη», ποσού 60.950 € πλέον Φ.Π.Α.

Το αντικείμενο του έργου θα είναι, σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και συνοπτικά περιλαμβάνει τις παρακάτω μελέτες: Τοπογραφική, Αρχιτεκτονική, Παθητική Πυροπροστασία, Στατική, Ηλεκτρομηχανολογική, Ενεργητική Πυροπροστασία, Μελέτη Θερμομόνωσης, ΣΑΥ – ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές και τα προβλεπόμενα
στην Υ.Α. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1047Β/29-3-2019).

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε τρεις φάσεις:

Α. Εκπόνηση οριστικής μελέτης

Β. Έκδοση άδειας δόμησης

Γ. Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής

Γραφείο Επικοινωνίας
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης