Υπογραφή Σύμβασης Ανάθεσης Μελέτης για την κατασκευή Μ.Ε.Α. και την επέκταση του ΧΥΤΑ ν. Σύρου

5 Αυγούστου, 2020 14:55

Υπεγράφη σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020, η σύμβαση ανάθεσης της μελέτης «Μελέτες για την Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και την Επέκταση του ΧΥΤΑ ν. Σύρου» μεταξύ του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και της Ένωσης Οικονομικών Φορέων ΕΠΤΑ Α.Ε. – ΕΠΕΜ Α.Ε. – CONCEPTΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., με συνολικό κόστος 314.514,12€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η αναβάθμιση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) του νησιού μας σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ), με την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.), ώστε σημαντικό τμήμα των απορριμμάτων που μέχρι σήμερα οδηγούνται απευθείας σε ταφή να ανακτώνται και να επαναχρησιμοποιούνται, καθώς και την επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α., με την κατασκευή ενός νέου κυττάρου, όμορου με το υφιστάμενο, χωρητικότητας 280.000 m3 περίπου και με διάρκεια ζωής περί τα 10 έτη, σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής που είχε συνταχθεί στο πλαίσιο κατασκευής του Χ.Υ.Τ.Α. Η μονάδα και το νέο κύτταρο του Χ.Υ.Τ.Υ. πρόκειται να κατασκευαστούν εντός της ήδη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης έκτασης του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α.

          Για την κατασκευή των ανωτέρω έργων, θα εκπονηθούν οι ακόλουθες μελέτες:

  • Περιβαλλοντική Μελέτη για την αδειοδότηση των έργων – Μελέτη τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων.
  • Οριστική Μελέτη Χ.Υ.Τ.Υ και συνοδών έργων.
  • Οριστική Μελέτη της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων.
  • Γεωτεχνική Μελέτη λεκάνης του Χ.Υ.Τ.Υ.
  • Τεύχη Δημοπράτησης.
  • ΣΑΥ – ΦΑΥ.