Τροποποίηση της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Σύρου»

9 Ιουνίου, 2021 14:57

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι, με την υπ’ αριθμ. 3298/Β1/842 (ΑΔΑ: Ω36Ρ46ΜΤΛΡ-ΜΚΦ) απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ, τροποποιήθηκε η Πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Σύρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5037532 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Η τροποποίηση αφορά:

  • Αλλαγές στο φυσικό αντικείμενο λόγω προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη διαδικασία των αδειοδοτήσεων .
  • Μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου με μείωση του προϋπολογισμού κατά 331.855,71€, ο οποίος διαμορφώνεται από 1.340.940,19€ σε 1.009.084,48€.
  • Παράταση της ημερομηνίας λήξης της Πράξης από 23-10-2021 σε 31-12-2022.

Οι τροποποιήσεις θεωρούνται απαραίτητες, προκειμένου να είναι δυνατή η επιτυχής υλοποίηση της Πράξης και η επίτευξη των αποτελεσμάτων και των στόχων της.

Υπενθυμίζουμε ότι το έργο αφορά στη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην Ερμούπολη. Στην πρόταση συμμετέχουν ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης (ως Κύριος Δικαιούχος) και ο Εμπορικός Σύλλογος Σύρου (ως Συνδικαιούχος), ενώ η περιοχή της παρέμβασης ορίζεται από δίκτυο οδών με συνολικό μήκος 840 μ. εκ των οποίων 623 μ. είναι πεζοδρομημένες οδοί.

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στον δημόσιο χώρο από τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης είναι οι ακόλουθες:

  1. Αναβάθμιση δημόσιου χώρου: Βελτίωση προσβασιμότητας πεζοδρόμων Θυμ. Σπερχειού, Πρωτοπαπαδάκη, Βικέλα και Πετροκοκκίνου, Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και Βελτίωση προσβασιμότητας στην οδό Σταματίου Πρωίου, Καθιστικά Σημεία, Σήμανση – ασφάλιση, Ηλεκτροφωτισμός (νέα φωτιστικά σώματα, τροποποίηση καλωδιώσεων), Έξυπνα Παγκάκια.
  2. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης: Σύστημα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Γραφείο Επικοινωνίας

Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Ετικέτες: