Απόφαση 276/2021 της Οικονομικής Επιτροπής

13 Οκτωβρίου, 2021 11:24

Ακύρωση ή μη της 116/2021 απόφασης της Ο.Ε. και κατάπτωση ή μη εγγυητικής επιστολής.

Ετικέτες: