Απόφαση 230/2021 της Οικονομικής Επιτροπής

29 Ιουλίου, 2021 11:27

Έγκριση ή μη πρόσλήψης τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει, για την κάλυψη κατεπειγουσών, επιτακτικών, άμεσων, εποχικών αναγκών των Δ/νσεων Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

Ετικέτες: