Απόφαση 203/2022 Οικονομικής Επιτροπής

5 Αυγούστου, 2022 10:08

Έγκριση ή μη επέκτασης διάρκειας χρόνου σύμβασης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Λυκείου Ελληνίδων Σύρου-Δημιουργία εποπτικού υλικού, διαχείριση συλλογής και εγκατάσταση έκθεσης» και αύξησης ποσοστού πρώτης τμηματικής πληρωμής του αναδόχου.

Ετικέτες: