Απόφαση 166/2021 της Οικονομικής Επιτροπής

10 Ιουνίου, 2021 8:42

Προσφυγή ή μη διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ Ν. 4412/16 λόγωκατεπείγουσας ανάγκης μη οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του Δήμου για την απολύμανση του Θεάτρου ΑΠΟΛΛΩΝ

Ετικέτες: