Απόφαση 165/2021 της Οικονομικής Επιτροπής

3 Ιουνίου, 2021 13:07

Προσφυγή ή μη διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ Ν. 4412/16 λόγωκατεπείγουσας ανάγκης μη οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του Δήμου για την προμήθεια μαύρων ενισχυμένων σάκων απορριμμάτων

Ετικέτες: