Τελικοί Πίνακες της ΣΟΧ 2/2022 (ΑΠ:14757/02-08-2022) με ΑΔΑ:ΩΜΧ0ΩΗΟ-Θ2Ψ Ανακοίνωσης του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας Σχολικών Μονάδων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρονοδιδακτικού Έτους 2022-2023

1 Σεπτεμβρίου, 2022 15:28
  1. Ορθή επανάληψη 1/9/2022 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 3ΩΡΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΗ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 6ΩΡΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 3ΩΡΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

4. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 6ΩΡΗΣ ΚΑΙ 3ΩΡΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 6ΩΡΗΣ – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 3ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (περιλαμβάνει το σύνολο των υποψηφίων)

Ετικέτες: