Τελικοί πίνακες της αρ.πρωτ: 15619/28-07-2023 με ΑΔΑ: 6ΕΛ3ΩΗΟ-ΡΟΒ Ανακοίνωσης του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου είκοσι επτά (27) θέσεων πλήρους απασχόλησης και δέκα (10) θέσεων μερικής απασχόλησης (3 ώρες ημερησίως) για το διδακτικό έτος 2023-2024

31 Αυγούστου, 2023 11:45
Ετικέτες: