ΣΟΧ 5/2023 Ανακοίνωση Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης

7 Σεπτεμβρίου, 2023 12:24

1. ΣΟΧ 5/2023 (Α.Π.:15161/19-07-2023) με ΑΔΑ:94ΞΞΩΗΟ-ΞΩΣ Ανακοίνωση του Δημάρχου Σύρου – Ερμουπολης
2. Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021»
3. Ειδικό Παράρτημα (Α1) «Απόδειξης γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ» με σήμανση έκδοσης «07-04-2023»
4. Έντυπο ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ
5. Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 07-09-2023

Ετικέτες: